Standardy branżowe

Firma Elsevier jest liderem w zakresie inicjatyw związanych z rozwojem sposobów przeglądania, sprawdzania, archiwizacji i upowszechniania informacji. Współpraca z wieloma partnerami sprzyja komunikacji, poszerza wiedzę i umożliwia uzyskiwanie przez pojedyncze osoby i grupy osób informacji o postępach w badaniach naukowych i związanych z opieką zdrowotną.

Dostęp

ESPReSSO

Wprowadzenie proponowanych praktyk dotyczących pojedynczego logowania (ang. Establishing Suggested Practices Regarding Single Sign On — ESPReSSO) umożliwia użytkownikom wykorzystanie danych logowania ze swojej instytucji do logowania się do wielu platform i produktów.

Shibboleth/ SAML

Shibboleth to zastosowanie protokołu SAML (ang. Secure Assertion Mark-up Language), umożliwiającego bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników, aby mogli logować się za pomocą danych logowania z instytucji.  U klientów obsługujemy pojedyncze logowanie oparte na standardzie OpenAthens i SAML.

Dostępność

WAI

WCAG 2. 0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines — Wytyczne nt. treści internetowych) Elsevier obsługuje ten międzynarodowy standard dostępności gwarantujący, że nasze strony internetowe mogą być używane przez osoby z różnymi zaburzeniami odczytu druku.

Część 508

Zapisy Części 508 ustawy Rehabilitation Act zobowiązują instytucje federalne Stanów Zjednoczonych lub finansowane z funduszy federalnych, by wszelkie kupowane lub używane przez nie produkty IT były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Łączenie i integracja

MARC Records

MARC (ang. Machine-Readable Cataloging — Katalogowanie w formacie umożliwiającym odczyt cyfrowy). Zapewnia mechanizm, dzięki któremu komputery mogą wymieniać się, wykorzystywać i interpretować informacje bibliograficzne. Elementy danych tego mechanizmu stanowią podstawę większości używanych dziś katalogów bibliotecznych.

OpenURL

Standard OpenURL to protokół umożliwiający wymianę metadanych z uwzględnieniem kontekstu.

Usługa Cross Ref

Inicjatywa wydawców CrossRef to bezpłatna usługa łączenia bibliografii umożliwiająca bezproblemową integrację bieżących i zarchiwizowanych treści publikowanych przez różnych wydawców. Elsevier jest inspiratorem tej inicjatywy.

Standardy Niso

Open URL stanowią odpowiedź na potrzebę dwukierunkowej interakcji między łączącymi się systemami.

OAI-PMH

OAI-PMH to skrót od Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (Inicjatywa Otwartych Danych — Protokół Zbierania Metadanych). Standardowy protokół repozytoriów instytucjonalnych wysyłający na zewnątrz komunikaty o aktualizacji repozytorium.

SCHOLIX

Łatwy i uniwersalny mechanizm łączenia publikacji i danych naukowych.

Zasoby i wykorzystanie

Counter

COUNTER (ang. Counting Online Usage of Networked Electronic Resources — Liczenie internetowego wykorzystania połączonych w sieć zasobów elektronicznych) Kodeks postępowania ułatwia stosowanie pojedynczego, przyjętego, rozszerzalnego kodeksu postępowania w celu pomiaru wykorzystania internetowych produktów i usług informacyjnych. Elsevier jest członkiem założycielem COUNTER.

KBART

(ang. Knowledge Base and Related Tools — KBART — Baza wiedzy i narzędzia pokrewne) to zalecana wydawcom najlepsza praktyka formatowania i dystrybucji wykazów tytułów i posiadanych zasobów w sposób spójny, precyzyjny i ułatwiający aktualizację bibliotecznych baz wiedzy.

SUSHI

(ang. Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative — SUSHI — Inicjatywa zbierania znormalizowanych danych statystycznych dotyczących wykorzystania) to obowiązkowy protokół wymiany raportów wykorzystania COUNTER w formacie XML między wydawcami i ich klientami.

Standardy charakterystyczne dla społeczności

Czcionki Stix

Projekt tworzenia czcionek STIX (ang. Scientific and Technical Information Exchange — wymiana informacji naukowych i technicznych). Wszechstronny zestaw wolnych od tantiem czcionek do zapisu matematycznego i innych znaków specjalnych wykorzystywanych w publikacjach z dziedziny nauk ścisłych, techniki i medycyny.

Zabezpieczanie informacji

Archiwa cyfrowe

We współpracy z biblioteką Uniwersytetu Yale i holenderską biblioteką narodową, Koninklijke Bibliotheek, firma Elsevier przyjęła standardy Otwartego systemu informacji o archiwach (ang. Open Archival Information System — OAIS), dotyczące zabezpieczenia danych oraz utworzyła oficjalne, stale dostępne cyfrowe archiwum czasopism Elsevier.