Print Friendly and PDF

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 8 czerwca 2020 r

Firma Elsevier bardzo poważnie podchodzi do zaufania, jakim obdarzają ją użytkownicy. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, w której opisano metody gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników.

Informacje o naszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności znajduje zastosowanie wobec użytkowników, którzy odwiedzają lub wykorzystują nasze strony internetowe, aplikacje i pozostałe usługi, w tym wydarzenia, związane z niniejszą polityką prywatności (dalej, każda z osobna, „Usługa”). Do niniejszej polityki mogą być dołączane dodatkowe oświadczenia, powiadomienia i warunki dotyczące prywatności, które będą dostarczane użytkownikom. Spółka Elsevier będąca właścicielem lub administratorem danej Usługi, zgodnie z definicją podaną w stosownej dokumentacji, jest podstawowym administratorem danych osobowych użytkownika przekazanych na rzecz Usługi lub przez nią zgromadzonych.

Informacje, które gromadzimy

Informacje o użytkownikach gromadzimy trzema sposobami: bezpośrednio na podstawie informacji przekazywanych przez użytkownika, ze źródeł zewnętrznych i za pośrednictwem technologii automatycznych.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Rodzaje danych osobowych pobieranych bezpośrednio od użytkowników zależą od treści i funkcjonalności wykorzystywanej Usługi oraz metod interakcji z nami. Przykłady:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy oraz numer telefonu, oznakowanie w mediach społecznościowych;
 • identyfikatory logowania, takie jak nazwa użytkownika i hasło, podpowiedzi do hasła i podobne informacje zabezpieczające;
 • pozostałe informacje rejestracyjne i profilowe, w tym dane dot. wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej oraz inne informacje dodatkowe, takie jak kierunek studiów, obecnie zajmowane stanowisko, obszary zainteresowań i praktyki zawodowej, płeć, identyfikator ORCID oraz zdjęcie;
 • treści wysyłane przez użytkownika i przechowywane na jego koncie - np. komentarze, uwagi, aktywności i odpowiedzi;
 • dane dotyczące płatności, takie jak numery kart kredytowych i płatniczych, oraz numery dokumentów tożsamości wydanych przez ograny administracji państwowej;
 • informacje przekazywane przez użytkownika - np. pytania lub dane przesyłane do biura obsługi klienta;
 • dane przekazywane w ramach interakcji z Usługą - np. ulubione elementy lub zapytania oraz
 • preferencje komunikacyjne - np. preferowany język oraz częstotliwość, rodzaj i format alertów, które użytkownik chce otrzymywać.

Dane przekazywane przez instytucję użytkownika

Możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku z instytucji, w której jej zatrudniony lub do której należy, celem aktywacji i kontroli dostępu użytkownika do subskrypcji Usługi tej instytucji oraz sposobów korzystania z niej, w tym:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres poczty elektronicznej instytucji, jej adres pocztowy oraz numer telefonu;
 • pozostałe informacje rejestracyjne, takie jak stanowisko oraz
 • ID użytkownika instytucjonalnego.

Dane pochodzące z innych źródeł

Możemy również pozyskiwać dane kontaktowe i inne informacje dot. Użytkownika od innych podmiotów należących do RELX i stron trzecich, takich jak

 • sieci społecznościowe umożliwiające Usłudze dostęp do danych użytkownika w obrębie przynajmniej jednej sieci;
 • dostawcy usług pomagający nam określić lokalizację użytkownika z myślą o indywidualnym dopasowaniu oferty produktowej;
 • partnerzy, we współpracy z którymi oferujemy wspólne usługi i prowadzimy wspólne działania marketingowe oraz
 • źródła ogólnodostępne i publiczni dostawcy danych, od których pobieramy dane w celu poświadczenia lub uzupełnienia posiadanych danych.

Dane dot. urządzeń i sposobów ich wykorzystywania

Usługa może automatycznie pobierać informacje o sposobach interakcji Usługi z użytkownikiem bądź wykorzystywanym przez niego urządzeniem. Dane te mogą dotyczyć elementów, takich jak:

 • informacje o komputerze, urządzeniu lub połączeniu - np. adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, dane o oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, unikalny identyfikator urządzenia oraz inne identyfikatory techniczne, raporty o błędach, dane na temat wydajności;
 • metody korzystania z urządzenia - np. funkcjonalności wykorzystywane przez użytkownika, wprowadzone ustawienia, ścieżka kliknięć w obrębie URL, w tym znaczniki daty i czasu, referencje i strony wyjścia, a także strony odwiedzane przez użytkownika w danej Usłudze;
 • w przypadku Usług edukacyjnych - moduły szkoleń i pytania testowe przeglądane przez użytkownika, a także udzielone odpowiedzi oraz
 • w przypadku usług lokalizacyjnych - fizyczne położenie urządzenia użytkownika.

Dane, o których mowa powyżej, gromadzimy przy pomocy serwerów, plików cookie i innych technologii. Ustawienia plików cookie można zmieniać w ustawieniach przeglądarki i w innych narzędziach. Proszę jednak mieć na uwadze, że zablokowanie niektórych plików cookie może skutkować brakiem możliwości rejestracji, zalogowania się czy też uzyskania dostępu do określonych treści Usługi. Szczegółowe informacje na ten temat podano w powiadomieniu o plikach cookie w Usłudze.

W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników?

Zadowolenie użytkowników jest dla nas bezwzględnym priorytetem. W zależności od tego, jak dany użytkownik wykorzystuje Usługę i prowadzi z nami interakcję, wykorzystujemy jego dane osobowe w celu:

 • zapewnienia, aktywacji i kontroli dostępu użytkownika do Usług oraz umożliwienia mu korzystania z nich;
 • przetwarzania i realizacji zleceń, zamówień, pobrań, subskrypcji i pozostałych transakcji;
 • przedstawiania indywidualnych ofert i innych specjalnych propozycji z myślą o zapewnieniu maksymalnej produktywności Usługi, w jak największym stopniu dopasowanej do zainteresowań użytkownika i jego geograficznej lokalizacji;
 • usprawniania Usługi - np. poprzez dodanie nowych treści i funkcjonalności;
 • informowania użytkowników o zmianach, aktualizacjach i innych kwestiach związanych z Usługą;
 • przekazywania ukierunkowanych reklam, komunikatów o promocjach i pozostałych informacji związanych z Usługą i zainteresowaniami użytkownika;
 • świadczenia pomocy technicznej, pomocy dotyczącej produktów lub innego rodzaju wsparcia oraz pomocy w celu zapewnienia funkcjonalności, ochrony i bezpieczeństwa Usługi oraz
 • identyfikacji trendów użytkowania i analizy danych m.in. w związku z prowadzeniem badań i audytów, przygotowywaniem raportów i prowadzeniem innych operacji biznesowych (chodzi tu na przykład o uiszczanie opłat licencyjnych na rzecz zewnętrznych dostawców treści, definiowanie skuteczności prowadzonych przez nas kampanii promocyjnych, ewaluację wyników biznesowych oraz ocenę innych elementów związanych z umową z danym klientem).

Możemy też wykorzystywać dane użytkownika w następujących celach:

 • odpowiadanie na wnioski, zapytania, komentarze lub wątpliwości;
 • prowadzenie testów i ankiet dla użytkowników, jak również loterii, konkursów i podobnych działań promocyjnych;
 • przekazywanie użytkownikom odpowiednich komunikatów promocyjnych oraz innych informacji o produktach, wydarzeniach i usługach (oferowanych przez nas, spółki z naszej grupy lub strony trzecie, takie jak stowarzyszenia czy sponsorzy);
 • polepszanie oferty produktowej, uatrakcyjnianie wydarzeń i usług, opracowywanie nowych oraz
 • wypełnianie ciążących na nas zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów, realizacja zawartych umów.

Przekazywanie danych osobowych użytkowników

Przekazujemy dane osobowe użytkowników w okolicznościach szczegółowo opisanych poniżej.

Instytucja użytkownika

W przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi na podstawie subskrypcji kontrolowanej przez instytucję użytkownika, jego dane osobowe i niektóre dane dot. wykorzystywania Usługi (np. liczba pobranych pozycji, informacje o pozycjach płatnych, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie, wyniki testów) mogą być udostępniane administratorom upoważnionym przez Instytucję do analizy użytkowania, zarządzania subskrypcją, zarządzania szkoleniami, prowadzenia testów i wdrażania działań ukierunkowanych na poprawę jakości Usługi. W przypadku, gdy instytucja użytkownika jest korporacją lub innym podmiotem gospodarczym, dopuszcza się udostępnianie innych danych odnoszących się do wykorzystywania Usługi, takich jak rodzaje przeglądanych rekordów czy liczba wyszukiwań prowadzonych przez użytkownika, w celach związanych z alokacją kosztów i przygotowaniem budżetów dla poszczególnych działów.

Mamy również prawo ujawniać instytucji użytkownika i innym stronom trzecim informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby - np. anonimowe raporty dot. wykorzystywania danych oraz informacje zbiorcze, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań prawnych i umownych.

Spółki z naszej grupy i usługodawcy

W zależności od świadczonej Usługi przekazujemy dane osobowe użytkowników:

 • naszym podmiotom stowarzyszonym, jednostkom posługującym się naszymi nazwami handlowymi i poszczególnym pionom Grupy Elsevier (pełen wykaz dostępny na stronie http://www.elsevier.com/locations), a także niektórym spółkom RELX, zajmujących się dostarczaniem technologii, usług dla klientów oraz innymi usługami wspólnymi;
 • dostawcom produktów i usług, w tym redaktorom, recenzentom, firmom obsługującym karty kredytowe, pracownikom pomocy technicznej, operatorom poczty elektronicznej, firmom kolportażowym oraz firmom przewozowym i dostawcom usług IT;

w celach związanych z przetwarzaniem informacji w związku ze świadczeniem Usług, z wykonywaniem transakcji lub spełnianiem próśb użytkowników, tudzież w innych celach realizowanych w naszym imieniu w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności, przy uwzględnieniu innych stosownych środków w zakresie bezpieczeństwa i poufności.

Wskazania użytkownika

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników spółkom należącym do naszej grupy, partnerom ze wspólnych przedsięwzięć i innym stronom trzecim, w tym podmiotom, dla których jesteśmy agentem, licencjobiorcą, wydawcą lub jednostką zapewniającą hosting aplikacji - np. stowarzyszeniom - które to podmioty chcą przesyłać użytkownikom informacje o swoich produktach i usługach, które mogą spotkać się z zainteresowaniem użytkownika zgodnie z jego wskazaniami podanymi w preferencjach komunikacyjnych i innych ustawieniach.

Usługa może pozwalać użytkownikom na zamieszczanie wpisów oraz udostępnianie danych osobowych, komentarzy, materiałów i innych treści. Wszelkie informacje tego rodzaju, ujawnione publicznie (lub na forach dyskusyjnych w Usłudze) przez użytkownika mogą być gromadzone i używane przez inne osoby, mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a ich usunięcie może okazać się niemożliwe. Prosimy o zachowanie ostrożności w zakresie ujawniania danych osobowych w obszarach dostępnych publicznie.

Przyczyny prawne

Ujawniamy również dane osobowe użytkowników, jeśli w dobrej wierze sądzimy, iż takie ujawnienie jest niezbędne:

 • w związku z przestrzeganiem przepisów, regulacji, procesów i innych zobowiązań prawnych;
 • w celu wykrycia, zbadania bądź niedopuszczenia do wystąpienia problemów w obszarze bezpieczeństwa, nadużyć lub kwestii technicznych;
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Elsevier, naszych użytkowników, pracowników lub innych osób;

a także w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak przeniesienie czasopisma lub innego aktywa do innego przedsiębiorstwa, przejęcie przez inne przedsiębiorstwo lub połączenie z innym przedsiębiorstwem.

Osobiste konto użytkownika

Utworzenie konta osobistego w Usłudze ScienceDirect, Scopus, Mendeley, ClinicalKey bądź innej uwzględnionej w spisie podanym tutaj pozwala użytkownikowi logowanie do wszystkich Usług przy użyciu tych samych identyfikatorów logowania.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji m.in. o działaniach użytkownika i jego preferencjach w zakresie wymienionych wyżej usług Elsevier oraz usług powiązanych, takich jak Bepress czy PlumX - z myślą o poprawie produktywności. Przykładowo: ScienceDirect jest w stanie zaproponować użytkownikowi korzystniejsze treści w oparciu o zawartość biblioteki Mendeley, natomiast fragmenty czytane na Scopus i Mendeley mogą go nakierowywać na lepiej dopasowane treści w oparciu o czynności wykonywane w obrębie ScienceDirect i Scopus.

Dane administratora

Jeżeli użytkownik jest administratorem w instytucji posiadającej subskrypcję na korzystanie z Usługi, możemy wykorzystywać jego dane w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej tejże subskrypcji i powiązanych usług. W przypadku, gdy użytkownik ten prześle nam dane kontaktowe współpracowników, możemy odnosić się do niego, kontaktując się z tymi współpracownikami odnośnie do Usługi.

Preferencje użytkownika dotyczące komunikacji

Rejestrując się w Usłudze, użytkownik ma możliwość wyboru ustawień komunikacji poprzez zaktualizowanie swojego konta za pośrednictwem opcji rejestracji/rezygnacji, mechanizmu anulowania subskrypcji lub innych środków komunikacji, które użytkownik od nas otrzymał lub o które się do nas zwrócił. Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia użytkownika o zmianach lub aktualizacjach Usługi w razie konieczności.

Dostęp do danych i ich aktualizacja

Konto użytkownika

Usługa może pozwalać zarejestrowanym użytkownikom uzyskiwać bezpośredni dostęp do danych dot. ich konta, wprowadzanie w nim zmian i aktualizacji (w dowolnym momencie). Dbałość o aktualność tych informacji jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika. Zarejestrowani użytkownicy mogą też zamykać swoje konta bezpośrednio w Usłudze lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.

Prawa użytkownika

Zgodnie ze stosownymi przepisami o prywatności i ochronie danych użytkownikowi przysługuje prawo (każdorazowo bez dodatkowych opłat):

 • dostępu do danych osobowych użytkownika, ich poprawy i usunięcia;
 • ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę Elsevier oraz
 • przenoszenia własnych danych osobowych.

Użytkowników pragnących skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Centrum wsparcia Elsevier ds. danych osobowych. Zapewniamy, że odpowiemy na wniosek w myśl obowiązującego prawa. Aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji jego tożsamości.

Użytkownicy zamieszkujący w stanie Kalifornia, mogą skorzystać z dodatkowych uprawnień opisanych tutaj.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne, w celu świadczenia Usługi i wykonywania zamówionych transakcji, a także w innych uzasadnionych celach, takich jak przestrzeganie obowiązujących przepisów, prowadzenie rejestrów biznesowo-finansowych, rozwiązywanie sporów, zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć i oszustw oraz zapobieganie im, realizacja zawartych umów.

Bezpieczeństwo danych

Firma Elsevier podejmuje działania zapobiegawcze - stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed zagubieniem, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Lokalizacje przetwarzania

Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika lub w innych państwach, w których spółki Elsevier oraz ich usługodawcy świadczą usługi i posiadają obiekty - m.in. w Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Irlandii, Holandii, na Filipinach, w Singapurze, Wielkiej Brytanii i USA. Podejmujemy wysiłki (również na mocy stosownych umów) ukierunkowane na zagwarantowanie, że informacje będą nadal chronione bez względu na lokalizację w sposób zgodny z prawnie obowiązującymi normami ochrony danych. W przypadku, gdy dane osobowe są przesyłane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii do państwa, które nie otrzymało wydanej przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, bazujemy na stosownych zabezpieczeniach, takich jak zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne czy też układy ramowe Privacy Shield.

Amerykańskie podmioty z grupy spółek Elsevier certyfikowały nie które z ich usług w ramach programu Tarcza Prywatności UK-USA i Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Proszę zapoznać się tutaj z informacja o Tarczy Prywatności i tych podmiotów. Aby wiecej dowiedzieć się o programie Tarcza Prywatnośc i zobaczyć certyfikacje tych podmiotów, prosimy o odwiedzenie strony www.privacyshield.gov.

Powody przetwarzania danych

W przypadku, gdy pozyskujemy od użytkownika dane osobowe objęte europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych, robimy to:

 • w związku ze świadczeniem Usługi, wykonywaniem transakcji lub realizacją umowy zawartej z użytkownikiem, ewentualnie na wniosek użytkownika przed przystąpieniem do umowy;
 • w związku z koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów lub wywiązania się z innych zobowiązań prawnych;
 • w związku z koniecznością wykonania określonego zadania w interesie publicznym;
 • za zgodą użytkownika (jeśli jest wymagana) oraz
 • w związku z prowadzeniem czynności operacyjnych, zapewnianiem bezpieczeństwa naszych systemów, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, tudzież realizacją innych uzasadnionych interesów opisanych powyżej, chyba że wagę nadrzędną nad tymi interesami mają uprawnienia użytkownika w zakresie prywatności.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest uzależnione od jego zgody, użytkownikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie, natomiast jeżeli wynika ono z naszych uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo okresowej aktualizacji postanowień niniejszej polityki prywatności. Wszelkie ewentualne zmiany będą zamieszczane na niniejszej stronie (z podaniem daty wprowadzenia korekt). Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie poważnych zmian, zamieścimy stosowne powiadomienie w Usłudze i z wykorzystaniem innych rozwiązań.

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań, uwag, zażaleń lub próśb dotyczących niniejszej polityki prywatności lub procesu przetwarzania danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych w Elsevier za pośrednictwem Centrum wsparcia Elsevier ds. danych osobowych lub listownie:

Elsevier Data Protection Officer
Elsevier Limited
The Boulevard
Langford Lane
Kidlington
Oxford OX5 1GB
Wielka Brytania
E-mail: DPO@elsevier.com

Zażalenia można również składać na ręce lokalnego organu odpowiedzialnego za ochronę danych na odpowiednim obszarze prawnym.

Firma Elsevier Limited jest oficjalnym przedstawicielem odpowiedzialnym za dane osobowe, reprezentującym przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych podlegających europejskim przepisom w dziedzinie ochrony danych, których siedziba znajduje się poza EOG i Szwajcarią. Użytkownik może skontaktować się z dyrektorem Elsevier Limited ds. ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Szczegółowe informacje dot. konkretnych Usług

Prosimy zapoznać się z podanymi niżej szczegółowymi informacjami dot. konkretnych Usług Elsevier.

Mendeley

Po utworzeniu konta Mendeley użytkownik dostaje do dyspozycji osobistą bibliotekę, w której może umieszczać informacje i materiały badawcze, takie jak manuskrypty, artykuły i inne dokumenty. Do konta Mendeley przypisany jest również indywidualny profil publicznie ujawniający imię i nazwisko użytkownika. Ma to na celu umożliwienie innym nawiązanie kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem Mendeley.

Profil Mendeley można wzbogacić poprzez dodatnie informacji i materiałów biograficznych, w tym zainteresowań badawczych, publikacji, CV i fotografii. Użytkownik sam decyduje - w ustawieniach prywatności - czy wzbogacony profil ma być dostępny dla wszystkich czy też tylko dla osób śledzących (wskazanych przez użytkownika).

Konto Mendeley można wykorzystać do umieszczania komentarzy i innych informacji badawczych dostępnych dla osób śledzących. Istnieje także możliwość tworzenia grup prywatnych i publicznych oraz uczestnictwa w nich. Grupy te służą wymianie informacji i materiałów badawczych, w tym uwag i komentarzy, w ramach komunikacji z innymi użytkownikami Mendeley. Członkostwo w grupach publicznych i aktywność w nich prowadzona (np. komentarze i inne posty) to elementy zawsze dostępne publicznie. Natomiast członkostwo w grupach prywatnych i aktywność w nich prowadzona to elementy widoczne dla wszystkich członków danej grupy.

Informacje przekazane innym za pośrednictwem Mendeley (w tym witrynom powiązanym, takim jak strona wsparcia Mendeley), jak również informacje skopiowane przez innych, pozostają widoczne po usunięciu danych z profilu Mendeley lub zamknięciu konta. Treści grupowe powiązane z zamkniętymi kontami będą widoczne dla nieznanych użytkowników jako źródło.

Mendeley - praca

W ramach konta Mendeley można ustawiać preferencje związane z pracą (nazywane także zainteresowaniami zawodowymi). W dowolnym momencie użytkownik może aktualizować, zmieniać i usuwać zainteresowania zawodowe poprzez zalogowanie się do konta Mendeley i przejście na stronę „Zainteresowania zawodowe” (preferencje związane z pracą), gdzie wprowadza wymagane zmiany.

Możliwe jest wybranie opcji pozwalającej pracodawcom, firmom rekrutacyjnym i innym podmiotom HR płacącym za dostęp do portalu Mendeley - praca („Pracodawcy”) przeglądanie Twoich zainteresowań zawodowych. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zainteresowania zawodowe użytkownika, jego CV i dane kontaktowe będą mogły być przeglądane i pobieranie przez pracodawców, którzy zażyczyli sobie otrzymywać CV odpowiednich kandydatów.

Proszę pamiętać, że klientem portalu Mendeley - praca może być aktualny pracodawca lub klient jednego z naszych odbiorców. Nie mamy możliwości ograniczania klientów, którzy uzyskują dostęp do profili na portalu Mendeley - praca, a co za tym idzie nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne zdarzenia z tym związane.

Proszę mieć też na uwadze, że mimo starań o zapewnianie dostępu do zainteresowań zawodowych wyłącznie klientom Mendeley oraz wymogu, zgodnie z którym klienci ci wyrazili zgodę na uzyskiwanie dostępu do tych zainteresowań i korzystanie z nich jedynie w celach związanych z rekrutacją, nie weryfikujemy tożsamości tych podmiotów ani nie kontrolujemy sposobów wykorzystywania, ujawniania i przechowywania przez nie informacji, do których uzyskały dostęp.

Hivebench

Po utworzeniu konta Hivebench użytkownik dostaje do dyspozycji elektroniczny notes laboratoryjny, który może wypełniać informacjami badawczymi dotyczącymi eksperymentów, protokołów, odczynników, materiałów, itd. Do konta Hivebench przypisywany jest profil Hivebench, który pomaga użytkownikowi potwierdzać prawo własności do działań badawczych i ich wyników, a także udostępniać informacje na ich temat - w domenie publicznej lub na bazie współpracy z innymi użytkownikami Hivebench.

Profil Hivebench zawsze zawiera nazwę użytkownika i fotografię (jeśli ją dostarczył). Można zdecydować się wzbogacenie profilu Hivebench informacjami, takimi jak imię i nazwisko, laboratorium, URL czy lokalizacja.

Informacje z profilu użytkownika są automatycznie kopiowane do każdego tworzonego przez niego protokołu i eksperymentu. W każdym z istniejących protokołów i eksperymentów można edytować skopiowane dodatkowe informacje profilowe, ale nie nazwę czy zdjęcie użytkownika (jeśli zostało dostarczone), gdyż elementy te są na stałe połączone z kontem użytkownika w związku z umożliwianiem śledzenia jego czynności badawczych.

Posiadając konto Hivebench, użytkownik może współpracować z innymi użytkownikami Hivebench przy wykorzystaniu notatników i zapasów, wspólnych protokołów, eksperymentów, danych badawczych i innych plików. Członkostwo i aktywność użytkownika we wspólnych notatnikach i zapasach to elementy widoczne dla wszystkich osób, które zdecydowały się na współpracę. Może się to wiązać z udostępnieniem informacji z profilu Hivebench oraz adresu e-mail użytkownika.

Informacje przekazane innym za pośrednictwem Hivebench, jak również informacje skopiowane przez innych, pozostają widoczne po usunięciu danych z profilu Hivebench lub zamknięciu konta. Wszelkie treści powiązane z zamkniętym kontem będą nadal wskazywać nazwę użytkownika i jego zdjęcie (jeśli zostało dostarczone) jako źródło w związku z umożliwianiem powiązania działań badawczych z użytkownikiem.

W przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Hivebench za pośrednictwem subskrypcji opłacanej przez Instytucję, jego profil Hivebench oraz informacje badawcze powiązane z instytucjonalnym kontem Hivebench użytkownika będą widoczne dla instytucjonalnego administratora Hivebench w związku z kontrolą i monitorowaniem przepływów informacji, czynnościami audytowymi, zarządzaniem bezpieczeństwem i kontrolą dostępu.