Elsevier-Poland agreement for national license boosts access to high quality research


Amsterdam, June 3, 2019

Logo for Polish Consortium for Higher Education

Note: to read this release in Polish, click here

Elsevier, the information analytics business specializing in science and health, and the Polish consortium for higher education, today agreed on a national license agreement for access to critical academic research, while advancing Poland’s open access objectives. The new three-year national license is based on a thorough analysis of the Polish requirements for access to research, the country’s publishing choices and its focus on research quality. It provides over 500 universities and research institutions across the country with access to ScienceDirect, Elsevier’s leading platform of peer-reviewed scholarly literature, as well as SciVal, the research performance tool, and Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature.

The Polish research community will have access to the highest-quality research published in Elsevier journals and titles by its society partners. As part of the agreement, Elsevier will also help the Polish consortium, led by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM), University of Warsaw (UW), to support open access publishing.

“We’re delighted to reach this agreement with Elsevier as it enables access to the high-quality research that is vital for our students and researchers. It will advance our ambitious research agenda,” said Dr. Marek Michalewicz, Director at ICM, UW. “In addition, through the inclusion of an open access component, we have made important steps towards enabling Polish research to gain free accessibility and visibility.”

Access to Scopus and SciVal will support Polish research in benchmarking its performance against more than 10,700 research institutions and their associated researchers from across the world, supporting the quality of Polish academic programs.

“We look forward to continuing to support the Polish research community as it carries out its vitally important work,” said Gino Ussi, Elsevier’s Executive Vice President. “Elsevier’s approach has been to engage with ICM to understand its specific objectives and to work closely with its team to create an innovative agreement.

“This new national license supports the Polish research community by providing access to the highest-quality research while enabling it to manage the Polish research landscape strategically. The license will also help Poland achieve its ambitious Open Science objectives.”

---

Elsevier, globalna firma zajmująca się badaniami i analizą informacji, oraz polskie konsorcjum szkół wyższych osiągnęły dziś porozumienie dotyczące krajowej umowy licencyjnej zapewniającej dostęp do kluczowych badań naukowych, jednocześnie przybliżając cele Otwartego Dostępu w Polsce. Nowa, trzyletnia licencja krajowa opiera się na dogłębnej analizie polskich wymogów w zakresie dostępu do badań, wyborów wydawniczych kraju oraz na skupieniu się na jakości badań. Umożliwia ona ponad 500 uniwersytetom i instytucjom badawczym w całym kraju dostęp do ScienceDirect, wiodącej platformy Elsevier z recenzowaną literaturą naukową, a także do SciVal, narzędzia do analizy osiągnięć naukowych, oraz do Scopus, największej bibliograficznej bazy abstraktów oraz danych o cytowaniach recenzowanej literatury naukowej.

Polskie środowisko naukowe będzie miało dostęp do najwyższej jakości badań opublikowanych w czasopismach wydawnictwa Elsevier oraz partnerujących mu stowarzyszeń. W ramach umowy Elsevier pomoże również polskiemu konsorcjum, kierowanemu przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), przy Uniwersytecie Warszawskim, we wspieraniu publikacji w trybie Otwartego Dostępu.

"Bardzo cieszymy się z osiągnięcia porozumienia z firmą Elsevier, ponieważ licencja ta umożliwia dostęp do wysokiej jakości badań, które są niezbędne dla naszych studentów i naukowców. Pomoże to w realizacji naszego ambitnego programu badań." - powiedział dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM, UW. "Ponadto, dzięki włączeniu komponentu dotyczącego Otwartego Dostępu, zrobiliśmy ważny krok w kierunku zapewnienia polskim badaniom bezpłatnej dostępności i widoczności."

Dostęp do Scopus i SciVal pomoże w ocenie porównawczej polskiej nauki z ponad 10,700 instytucjami oraz ich naukowcami z całego świata, wspierając jakość polskich programów akademickich.

"Cieszymy się, że będziemy nadal wspierać polską społeczność naukową, która wykonuje niezwykle ważną pracę" - powiedział Gino Ussi, wiceprezes wykonawczy Elsevier. "Podejście firmy Elsevier polegało na współpracy z ICM, aby zrozumieć jego konkretne cele i ściśle współpracować z zespołem ICM, aby stworzyć innowacyjną umowę.

"Ta nowa licencja krajowa wspiera polską społeczność badawczą, zapewniając dostęp do najwyższej jakości badań, jednocześnie umożliwiając strategiczne zarządzanie polskim środowiskiem badawczym. Licencja pomoże również Polsce osiągnąć ambitne cele w zakresie Otwartej Nauki."

---

O firmie Elsevier
Elsevier to globalna firma zajmująca się analizą informacji, która pomaga naukowcom i klinicystom w znajdowaniu nowych odpowiedzi, przekształcaniu wiedzy ludzkiej i w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów ludzkości. Od 140 lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym, aby tworzyć i weryfikować wiedzę naukową. Dzisiaj staramy się wprowadzić ten rygor do nowej generacji platform. Elsevier dostarcza rozwiązania i narzędzia cyfrowe w obszarach strategicznego zarządzania badaniami, analizy wyników prowadzonych badań i rozwoju, wsparcia decyzji klinicznych oraz edukacji zawodowej; w tym ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey i Sherpath. Elsevier publikuje ponad 2500 czasopism elektronicznych, w tym The Lancet and Cell, 39 000 tytułów książek elektronicznych i wiele ikonicznych dzieł takich jak Gray’s Anatomy. Elsevier jest częścią Grupy RELX, globalnego dostawcy informacji i analiz dla profesjonalistów i klientów biznesowych z różnych branż. www.elsevier.com

About Elsevier
Elsevier is a global information analytics business that helps scientists and clinicians to find new answers, reshape human knowledge, and tackle the most urgent human crises. For 140 years, we have partnered with the research world to curate and verify scientific knowledge. Today, we’re committed to bringing that rigor to a new generation of platforms. Elsevier provides digital solutions and tools in the areas of strategic research management, R&D performance, clinical decision support, and professional education; including ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey and Sherpath. Elsevier publishes over 2,500 digitized journals, including The Lancet and Cell, 39,000 e-book titles and many iconic reference works, including Gray's Anatomy. Elsevier is part of RELX, a global provider of information-based analytics and decision tools for professional and business customers. www.elsevier.com

Media contact
David Tucker, Global Communications
Elsevier
+44 7920 536 160
d.tucker@elsevier.com