Zum Hauptinhalt wechseln

Leider unterstützen wir Ihren Browser nicht vollständig. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nehmen Sie bitte ein Upgrade auf eine neuere Version vor oder verwenden Sie Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome oder Safari 14 bzw. eine neuere Version. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind und Unterstützung benötigen, senden Sie uns bitte Ihr Feedback.

Wir würden uns über Ihr Feedback zu diesen neuen Seiten freuen.Sagen Sie uns, was Sie denkenWird in neuem Tab/Fenster geöffnet

Elsevier
Bei Elsevier publizieren

Polityka fakturowania i płatności Elsevier wobec Dostawców

English - Français - Deutsch - Polskie - Español

Wymagania Elsevier dotyczące fakturowania i ustaleń dotyczących płatności z Dostawcami

Oświadczenie o wymaganiach Elsevier jest w dwóch częściach.

Pierwsza część ma zastosowanie w przypadku, gdy, zgodnie z umową zawartą z Elsevier, dostawca składa faktury w formie pdf lub innego dokumentu elektronicznego na zatwierdzony adres poczty elektronicznej Elsevier lub ze szczególnego i wyjątkowego powodu (np. wymagań rynku lokalnego) składa faktury w formie papierowej do Elsevier.

Druga część dotyczy przypadków, gdy, zgodnie z umową zawartą z Elsevier, dostawca korzysta z systemu elektronicznego fakturowania Elsevier.

Faktury dla Elsevier za towary i usługi należy wystawiać w ciągu sześciu miesięcy od daty, w której uzyskano prawo do wystawienia faktury zgodnie z Warunkami Zakupu. Elsevier nie przyjmie i nie będzie zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek faktury, która została późno wystawiona.

CZĘŚĆ 1 – Wymagania dotyczące faktur w formie pdf oraz w formie papierowej

Aby zmniejszyć ryzyko opóźnień w płatności lub odrzucenia faktur, faktury muszą być sporządzane w języku angielskim, chyba że przepisy prawa miejscowego wymagają używania miejscowego języka, a wymienione informacje MUSZĄ być widoczne na WSZYSTKICH fakturach złożonych przez dostawców:

Odpowiednia data faktury

Wszystko

Pełna nazwa firmy dostawcy, zgodna z zaświadczeniem o utworzeniu firmy, lub pełna nazwa podmiotu, który wystawia fakturę, szczegółowe dane dotyczące stosowanej nazwy, pod którą jest prowadzona działalność, lub nazwy handlowej oraz adres podmiotu dostawcy

Wszystko

Poprawna nazwa firmy spółki oraz adres dla podmiotu Elsevier, dla którego jest składana faktura

Wszystko

Numer Potwierdzenia Zamówienia (PZ) realizacji usługi Elsevier, jeśli ma zastosowanie, musi zostać wpisany na pierwszej stronie faktury

Wszystko

Otrzymane faktury muszą zawierać dane zgodne z PZ wystawionymi przez Elsevier, jeśli dotyczy, tj. określać towary i usługi w podobnym formacie (ilość, cena jednostkowa, cena łączna za linię)

Wszystko

Imię i nazwisko odpowiedniej osoby do kontaktu w Elsevier. Należy umieścić w widocznym miejscu na pierwszej stronie faktury

Wszystko

Unikalny numer identyfikacyjny faktury

Wszystko

Numer rejestracyjny VAT/GST [Goods and services tax, podatek od towarów i usług]

Jeśli dotyczy

Data dostawy towarów/usług do Elsevier

Wszystko

Jasny opis umożliwiający Elsevier identyfikację dostarczonych towarów/usług

Wszystko

Ilość towarów lub usług z ceną jednostkową – bez VAT/GST

Wszystko

Stawka VAT/GST na artykuł

Jeśli dotyczy

Kwota naliczona bez VAT/GST

Jeśli dotyczy

Kwota naliczana wraz z odpowiednim VAT/GST w walucie ustalonej/ określonej w umowie

Wszystko

Ważny adres e-mail dostawcy, z którego może korzystać Elsevier, aby wysyłać awizo przelewu

Wszystko

Aktualny numer telefonu dostawcy

Wszystko

Takie dane bankowe, jakie są wymagane przez Elsevier, aby wykonać przelew EFT/ACH

Wszystko

Warunki płatności ustalone/ określone w umowie

Wszystko

Oprócz powyższych wymagań, wszystkie faktury powinny zawierać dane wymagane przez przepisy prawa dotyczące podatków oraz inne informacje wymagane w celu ubiegania się o ulgi dozwolone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi podatków, a w szczególności numer rejestracyjny VAT lub identyfikacji podatkowej, dwie litery kodu państwa (jeśli dotyczy) oraz stawkę VAT lub podatku od sprzedaży na artykuł. W przypadku fakturowania przez zarejestrowanego dostawcę VAT z UE podmiotu Elsevier w innym państwie UE, w którym produkty lub usługi są zwolnione z VAT, faktura musi wyraźnie określać odpowiedni numer rejestracyjny VAT podmiotu Elsevier, a dostawca musi przekazać odpowiednie dokumenty poświadczające swój status przedsiębiorcy płatnika VAT. W przypadku fakturowania przez zarejestrowanego dostawcę VAT z UE podmiotu Elsevier w innym państwie UE, w którym usługi podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia, i przy założeniu, że dostawca przekazuje podmiotowi Elsevier ważną fakturę VAT wraz z numerem rejestracyjnym VAT podmiotu Elsevier, wszelkie kwoty VAT należne z tytułu usług będą zgłaszane przez podmiot Elsevier do odpowiedniego organu podatkowego zgodnie z tym mechanizmem, według wymagań określonych w Dyrektywie UE w sprawie VAT (lub przepisach następujących lub zastępujących).

Jeśli dostawca nie jest zarejestrowaną jako podatnik VAT/GST, faktura musi zawierać takie same informacje, jak te, o których mowa powyżej, z wyjątkiem wszelkich wymagań związanych z VAT/GST.

Jeśli dotyczy, do faktur należy dołączyć wszelkie odpowiednie dokumenty towarzyszące, aby Elsevier mogła sprawdzić, czy obciążenia na takich fakturach są poprawne.

Faktury niespełniające tych wymagań zostaną zwrócone dostawcy, a dostawca będzie zobowiązany do anulowania niezgodnej faktury oraz wystawienia nowej faktury z poprawnymi danymi, co wpłynie na datę zapłaty faktury („należne do”).

Od dnia 1.01.2014 Elsevier wysyła płatności dostawcom za pomocą systemu Elektroniczny System Transakcji (Electronic Funds Transfer, EFT) / Automatyczny System Rozrachunkowy (Automated Clearing House, ACH).

Oprócz wymagań dotyczących danych na fakturze określonych powyżej, i o ile umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Elsevier również wymaga, aby:

  • Dostawcy wysyłali wszystkie faktury w formacie pdf na jeden z adresów e-mail wskazanych poniżej. Faktury nie były wysyłane na kontakt Elsevier, ponieważ spowoduje to opóźnienie w płatności wysyłanej na konto dostawcy. (Wyjątek: Faktury dotyczące Elsevier Urban & Partner Sp z.o.o.[sic: Sp. z o.o.] powinny być dostarczane bezpośrednio odpowiedniej osobie do kontaktu w Elsevier.)

  • Elsevier będzie wystawiać jedynie elektroniczne awiza płatności na wskazany adres e-mail.

  • Dostawcy muszą przekazać Elsevier informację o zmianie danych bankowych z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

  • Elsevier nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych obciążeń związanych z płatnościami.

  • Dział Globalne Usługi Finansowe Elsevier ustali, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, którzy dostawcy powinni przekazać oświadczenia, a także ustali czas składania tych oświadczeń, a dostawcy przekażą takie oświadczenia, jeśli będzie to wymagane.

  • Elsevier uważa dostawcę obsługującego kilka miejsc jako jednego dostawcę, co oznacza, że Elsevier będzie mogła potrącać nadpłaty z jednej strony z faktur z innej strony.

  • Wszelkie zmiany w firmie spółki dostawcy, związane z połączeniem lub przejęciem itd., muszą być przekazywane działowi Globalnych Zamówień, aby rachunki Elsevier mogły zostać poprawione i zaktualizowane.

We wszelkich sprawach związanych z płatnością lub fakturowaniem, dostawca powinien skontaktować się z obsługą klienta Global P2P:

E-mail: [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet

Telefonu:

Wielka Brytania: +44 1865 84 3198 Holandia: +31 20 485 2571 Stany Zjednoczone/Kanada: +1 937 865 7804

Odpowiemy na Twoje pytanie w ciągu 48 godzin (poniedziałek-piątek). Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi lub nie będziesz z niej zadowolony, skontaktuj się z Dyrektorem Globalnym P2PWird in neuem Tab/Fenster geöffnet, informując nas o problemie oraz podając swoje dane kontaktowe.

Adresy e-mail do wysyłania faktur w formie pdf:

USA/Kanada - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Wielka Brytania/Holandia - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Francja - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Polska - Fakture nalezy dostarczyc osobie do kontaktu w Elsevier Indie - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Japonia - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Chiny - Fakture nalezy dostarczyc osobie do kontaktu w Elsevier Singapur, Hong Kong - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Tajwan - Fakture nalezy dostarczyc osobie do kontaktu w Elsevier Korea - Fakture nalezy dostarczyc osobie do kontaktu w Elsevier Australia - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Spain [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Mexico [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Frankfurt - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Munich - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Egypt, Italy and Turkey [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet Brazil - [email protected]Wird in neuem Tab/Fenster geöffnet

W przypadku wysyłania faktur w formie papierowej, ze szczególnego lub wyjątkowego powodu, można korzystać z niżej wymienionych adresów:

Legal Entity

Address

Country

Elsevier Inc. Attn: Accounts Payable

3251 Riverport Lane Maryland Heights, MO 63043

United States of America

Elsevier Canada Inc.

4428 boul. Saint-Laurent, Suite 500 Montréal, Quebec H2W 1Z5 Canada

Canada

Mexico Masson Doyma Mexico, S.A. Av. Insurgentes Sur 1388 Piso 8

Col. Actipan Mixcoac Del. Benito Juarez Mexico D.F. C.P. 03230

Mexico

ELSEVIER EDITORA LTDA

Praça Quinze de Novembro, nº 20, 5º andar,sala 502, Centro, CEP 20010-010, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Brazil

Elsevier LTD Attn:  Accounts Payable

P.O. Box 800 Oxford, OX5 1DX

United Kingdom

Elsevier BV Attn:  Accounts Payable

PO Box 839 1000 AV Amsterdam

Netherlands

Elsevier Services Ireland Limited

Elsevier House Brookvale Plaza, East Park Shannon

Ireland

Elsevier Masson SAS

Bord de Seine 1 65, rue Camille Desmoulins CS50083 Issy les Moulineaux 92442

France

Elsevier Espana, SLU

Av. Josep Tarradellas, 20-30 1era planta Barcelona  CP 08029

Spain

Elsevier SRL

Via Paleocapa, 7 20121 Milan

Italy

Elsevier Sp z.o.o.

al. Jana Pawla II 22 00-133 Warszawa

Poland

Elsevier Information Systems GmbH

Franklinstr. 61-63 (Wing) 60486 Frankfurt

Germany

Elsevier GmbH

Bernhard-Wicki-Str. 5 80636 Muenchen

Germany

Elsevier A/S

Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst

Denmark

Elsevier Egypt for Consultancy

90th Street, No 67 First Section, City Centre New Cairo 11835, Cairo

Egypt

RELX Trading Australia Pty Limited.

Tower 2, Level 1 475 – 495 Victoria Avenue Chatswood NSW 2067

Australia

RELX India Pvt. Ltd. Attn: Elsevier Finance Dept.

14th Floor, Tower 10B DLF Cyber City Guragon 122002

India

Elsevier Japan KK Attn: Elsevier Finance Dept.

1-9-15 Higashi-Azabu Minato-ku Tokyo 106-0044

Japan

Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co. Ltd Attn: Elsevier Finance Dept.

No. 1 East Chang An Ave. Dong Cheng District Tower W 1, 7th Floor, Unit 1-7 Beijing 100738

China

Elsevier (Singapore) Pte Ltd Attn: Elsevier Finance Dept.

3 Killiney Road #08-01 Winsland House I Singapore 239519

Singapore

Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co. Ltd-Shanghai BranchAttn: Elsevier Finance Dept.

5/F Unit A, Digital China Centre, No. 567 Tianshan West Road, Changning District, 200335

Shanghai

Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co. Ltd- Shenzhen Branch Attn: Elsevier Finance Dept.

7A Building A, Zhongzhou Holding Financial Center, No 88 Haide 1st Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000

Shenzhen

Elsevier Taiwan LLC Attn: Elsevier Finance Dept.

RM. N-818, 8F Chia Hsin Building II, No. 96 Zhong Shan N. Road, Sec. 2 Taipei 10449

Taiwan

Elsevier Korea LLC Attn: Elsevier Finance Dept.

534 Itaewon-dong, Yongsan-gu 4FL, Chunwoo Building Seoul 140 861

South Korea

Uwaga: Jeśli powyżej nie pojawia się nazwa firmy Elsevier, z którą współpracujesz, prosimy zapytać się swojej osoby do kontaktu w Elsevier, gdzie należy wysyłać faktury.

CZĘŚĆ 2 – Wymagania dotyczące korzystania z systemu elektronicznego fakturowania Elsevier

W przypadku gdy na podstawie umowy z Elsevier, Elsevier zobowiązuje dostawcę do korzystania z procesu fakturowania elektronicznego firmy, dostawca ma prawo przestrzegać niezbędnych wymagań w odniesieniu do formatu, treści i sposobu składania faktur. Wymagania te zostaną dostarczone na żądanie, a dostawca otrzyma kontakt techniczny Elsevier w celu pomocy w skonfigurowaniu.