„Twój artykuł na Twój sposób”

„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze” — zdanie przypisywane Albertowi Einsteinowi

Obejrzyj naszą prezentację, aby dowiedzieć się więcej o opcji „Twój artykuł na Twój sposób”

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się liczba napływających od badaczy próśb o uproszczenie procesu przygotowania i przesyłania artykułów. Autorzy wyraźnie stwierdzili, że kiedy każde czasopismo ma inne wymagania techniczne i dotyczące formatowania, a jeden artykuł jest przed publikacją przesyłany do kilku czasopism, każda godzina spędzana na zmianie formatowania jest stratą czasu, jaki mogliby poświęcić na badania. W ankiecie przeprowadzonej przez dział badań i relacji akademickich Elsevier w 2012 r. prawie jedna trzecia badaczy uznała przygotowanie maszynopisu za najbardziej frustrującą i czasochłonną czynność.

W celu uproszczenia procesu składania artykułów czasopismo Elsevier „Free Radical Biology and Medicine” uruchomiło w 2011 r. program „Twój artykuł na Twój sposób” (Your Paper, Your Way — YPYW). „Twój artykuł na Twój sposób” to prostszy sposób przesyłania artykułu, który na początkowych etapach koncentruje się na jakości badań naukowych i dopiero na etapie wprowadzania poprawek wymaga elementów potrzebnych do późniejszej produkcji. Jeżeli artykuł zostanie odrzucony, uproszczony proces przesyłania pozwala autorom zaoszczędzić czas i wysiłki, a dodatkowo może im pomóc szybciej opublikować pracę.

Programem „Twój artykuł na Twój sposób” zostały już objęte setki czasopism Elsevier. Każde czasopismo oferujące program „Twój artykuł na Twój sposób” umieszcza odpowiednią informację na początku listy wskazówek dla autorów:

„Obecnie wymogi dotyczące przesyłania nowych artykułów są inne niż w przypadku przesyłania prac po wprowadzeniu poprawek. Autor może wysłać maszynopis w postaci pojedynczego pliku Word lub PDF, który zostanie wykorzystany w procesie oceniania. Dopiero na etapie wprowadzania poprawek konieczne jest odpowiednie sformatowanie artykułu do akceptacji i dostarczenie elementów koniecznych do jego publikacji.


Wymogi programu „Twój artykuł na Twój sposób”

  • Autor może przesłać maszynopis (tekst, rysunki i tabele) w postaci pojedynczego pliku. Może to być plik Word lub PDF w dowolnym formacie i układzie. Tabele i rysunki mogą być umieszczone w tekście.
  • Jakość rysunków powinna być na tyle dobra, by możliwa była ich ocena.
  • Nie ma rygorystycznych wymogów dotyczących formatowania, jednak wszystkie maszynopisy muszą zawierać podstawowe elementy konieczne do ich oceny (abstrakt, słowa kluczowe, wprowadzenie, materiały i metody, wyniki, wnioski, grafikę i tabele z opisami).
  • Styl/format bibliografii może być dowolny, o ile jest zastosowany konsekwentnie. Elementy konieczne to: nazwisko/nazwiska autora/autorów, tytuł czasopisma/tytuł książki, tytuł artykułu (tam gdzie wymagany), rok publikacji, tom i wydanie/rozdział książki oraz numeracja stron. Zalecane jest użycie DOI. Styl bibliografii wykorzystywany w danym czasopiśmie zostanie zastosowany w artykule po jego przyjęciu przez Elsevier na etapie korekty.
  • Kiedy artykuł dotrze do etapu wprowadzania poprawek, autor zostanie poproszony o dostarczenie elementów, które wymagane są do publikacji, na przykład edytowalnych plików źródłowych.

Reakcja autorów, recenzentów i redaktorów na program „Twój artykuł na Twój sposób”

Program „Twój artykuł na Twój sposób” został pozytywnie przyjęty przez autorów.W ankiecie wysłanej w ramach stałego badania prowadzonego przez dział badań i relacji akademickich Elsevier do 3958 autorów, którzy przy składaniu maszynopisu wybrali opcję „Twój artykuł na Twój sposób”, 70% respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie „Czy opcja «Twój artykuł na Twój sposób» skróciła czas, który zwykle poświęcasz na formatowanie i przesłanie maszynopisu?” Komentarze otrzymane od badanych autorów zawierały następujące stwierdzenia:

...nie było konieczne czasochłonne i niepotrzebne formatowanie.

Nie musiałem tracić czasu na formatowanie, zanim nie miałem pewności, czy artykuł zostanie przyjęty.

Praca przebiegała prościej i szybciej niż w przypadku tradycyjnego przygotowania maszynopisu. Myślę, że do dobry sposób na przyspieszenie procesu.

92% badanych autorów uznało opcję „Twój artykuł na Twój sposób” za łatwą lub wyjątkowo łatwą w porównaniu do 61% autorów, którzy składali maszynopisy w ramach tradycyjnego procesu.

Aby ocenić wpływ programu na recenzentów, przeanalizowano 870 odpowiedzi uzyskanych w ramach programu ankietowania recenzentów Elsevier; 346 z nich odnosiło się do przesyłania maszynopisu w opcji „Twój artykuł na Twój sposób”. Nie było znaczących różnic zadowolenia recenzentów. Niektórzy recenzenci pochwalili zmianę, ponieważ łatwiej im jest sprawdzać rysunki i tabele w tekście, zamiast szukać ich na końcu maszynopisu, gdzie są umieszczane zgodnie z tradycyjnymi wymogami.