Grupa RELX/Elsevier — Oświadczenie dotyczące różnorodności i akceptacji

Elsevier zatrudnia ponad 7000 osób w 24 krajach; dostarcza swoje produkty i usługi klientom z ponad 180 krajów.  Jako organizacja globalna cenimy ludzi wszystkich kultur, narodowości, ras, religii, dowolnego pochodzenia, bez względu na takie cechy, jak płeć, tożsamość płciowa i/lub wyrażanie płciowości, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Certyfikacja EDGE

Elsevier jest jedną z pierwszych na świecie firm zajmujących się usługami i technologiami informacyjnymi, która uzyskała certyfikat EDGE Assess, świadczący o spełnieniu wymogów globalnego standardu równości płci w miejscu pracy.

Promujemy różnorodność w zespole i staramy się stworzyć środowisko pracy respektujące poszczególne osoby i ich wkład oraz promujące innowacje. Różnorodność ludzi i pomysłów stanowi siłę naszej działalności i naszych klientów. Z pasją podchodzimy do angażowania, zatrzymywania i rozwijania najbardziej utalentowanych i wykwalifikowanych osób, bez względu na ich pochodzenie. Zachęcamy naszych pracowników do pracy z osobami pełniącymi różne funkcje w różnych miejscach na świecie i w różnych kulturach — jako jedna firma.

Mapa EDGE


krajów przeszło audyt i uzyskało certyfikat

2015
USA, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja, Indie, Chiny, Japonia

2017 
Wniosek o certyfikację EDGE Move drugiego poziomu

Firma Elsevier zdobyła certyfikat pierwszego poziomu EDGE, EDGE Access, dzięki czemu stała się pierwszym na świecie przedsiębiorstwem w dziedzinie usług informacyjnych i technologii, które uzyskało certyfikat globalny.  Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) to wiodący światowy standard równości płci w miejscu pracy. Certyfikacja wymaga przejścia rygorystycznej oceny zewnętrznej. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że firma Elsevier podjęła publiczne zobowiązanie zapewnienia równości płci oraz przygotowała konkretny plan działania w celu uzyskania dalszych postępów w tej materii.

test

test

test


Pracodawca gwarantujący równość szans

Kandydaci o odpowiednich kwalifikacjach, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacji, są w pracy traktowani bez uprzedzeń co do rasy, koloru skóry, wyznania, religii, płci, pochodzenia, obywatelstwa, niepełnosprawności, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, informacji genetycznych, statusu chronionego weterana lub innych chronionych prawem cech.

Jeżeli kandydat z niepełnosprawnością lub niepełnosprawny weteran, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji, potrzebuje określonych udogodnień umożliwiających korzystanie lub dostęp do naszego systemu online, powinien skontaktować się z nami pod numerem (+)1-877-734-1938 lub napisać na adres e-mail accommodations@relx.com.