Grupa RELX/Elsevier — Oświadczenie dotyczące różnorodności i akceptacji

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy są naszą siłą. Zatrudniamy ponad 30 000 osób, a średni czas pracy w firmie wynosi 9,2 roku.

Nasz zespół kadrowy jest odpowiedzialny za rekrutację utalentowanych osób i pomoc w ich rozwoju zawodowym. Zapewniamy naszym pracownikom innowacyjne metody uczenia się i rozwoju oraz współpracujemy z nimi w celu stworzenia kultury tolerancji sprzyjającej wysokiej wydajności i zaangażowaniu pracowników.

Różnorodność i akceptacja

W firmie RELX naszą pasją jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i klientów poprzez nasz unikalny wkład m.in w dostęp do informacji, postęp nauki i poprawę zdrowia, ochronę społeczeństwa, promowanie praworządności i dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz wspieranie społeczności.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w tworzenie uczciwego i sprawiedliwego środowiska pracy dla naszych pracowników. We wszystkich krajach i na terytoriach, na których działamy, staramy się przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zatrudnienia i równości.

Chcemy, aby firma RELX była wspaniałym miejscem pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, mają równe szanse i korzystają z równości płac, niezależnie od płci, tożsamości płciowej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności.

Różnorodność i akceptacja są ważne dla naszej przyszłości. Aby móc zaoferować naszym klientom na całym świecie prawdziwą innowacyjność, potrzebujemy zaangażowania ludzi z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i pomysłach.

Nasza wizja różnorodności i akceptacji przedstawiona powyżej obrazuje nasze zaangażowanie na rzecz zróżnicowania wśród pracowników i na rzecz środowiska, które szanuje jednostki i ich wkład. Nasza strategia promowania różnorodności i akceptacji koncentruje się na przełożeniu wizji na praktyczne działania. W jej ramach zobowiązaliśmy się m.in. stworzyć Grupę Doradczą ds. Różnorodności i Akceptacji złożoną z kierowników wyższego szczebla ds. biznesu i HR z każdego oddziału, wspieraną przez szerszą Grupę Roboczą ds. Różnorodności i Akceptacji.

Aby ułatwić wzajemną pomoc, doradztwo i zaangażowanie społeczności, mamy także ponad 40 grup pracowniczych w całej organizacji, w tym m.in. fora kobiet i grupy równości. W 2018 roku odbył się pierwszy w naszej historii Miesiąc Świadomości Różnorodności, podczas którego zorganizowaliśmy konkurs dla wszystkich pracowników. Mogli oni zaprezentować swoje zaangażowanie w działania promujące różnorodność i akceptację w RELX. Pokazaliśmy także filmy z wywiadami ze starszymi liderami o tym, dlaczego różnorodność i akceptacja ma dla nich duże znaczenie.

Różnorodność płci

51% naszych pracowników stanowią kobiety, a 49% mężczyźni. Na stanowiskach menadżerskich 42% stanowią kobiety, a 58% mężczyźni, natomiast wśród starszej kadry menadżerów operacyjnych 28% stanowią kobiety, a 72% mężczyźni. Kobiety stanowią 36% członków zarządów w RELX.

Niezmiennie angażujemy się w promowanie i zapewnianie równych szans, niezależnie od płci, na każdym poziomie naszej organizacji.

Aby zapewnić parytety na wszystkich poziomach organizacji, podjęliśmy kilka inicjatyw.

Najnowsze przykłady takich działań to:

 • Program doradczy dla kobiet na wyższych stanowiskach w RELX, który wspólnie finansują Kumsal Bayazit, Dyrektor Generalny Elsevier, Gunjan Aggarwal, Dyrektor ds. Personalnych w RELX i Nick Luff, Dyrektor Finansowy Grupy RELX
 • Od stycznia 2019 roku grupa RELX znalazła się w rankingu Bloomberg Gender Equality Index
 • Szersze wdrożenie naszego programu doradczego Women In Technology w całej grupie RELX
 • Zastosowanie najlepszych praktyk w ocenie kandydatów w celu zapobiegania nieuświadomionej stronniczości w procesach rekrutacyjnych
 • Przegląd polityki kadrowej w celu zapewnienia uczciwych praktyk w miejscu pracy
 • Zastosowanie odpowiedzialnych praktyk marketingowych z pozytywnym wizerunkiem płci
 • Skierowanie uwagi społeczności i inwestowanie w równość płci w STEM
 • Globalne obchody 8 marca jako Międzynarodowego Dnia Kobiet w RELX

Dalsze osiągnięcia

Nasze inicjatywy promowania różnorodności i akceptacji w całej Grupie obejmują pracowników, klientów, a także szerszą społeczność:

 • Firma Elsevier zdobyła certyfikat pierwszego poziomu EDGE na podstawie procesu, który obejmował przeprowadzenie ankiety wśród pracowników w ośmiu krajach oraz zewnętrzny przegląd zasad i procedur. EDGE koncentruje się na zagadnieniu elastyczności pracy, w związku z czym w 2018 roku Elsevier opublikował FlexWorx, swoje globalne wytyczne mające wspomagać elastyczną pracę
 • Po raz pierwszy Analitycy Ryzyka i Analitycy Biznesowi wraz z kolegami z Reed Exhibitions i RELX wzięli udział w swojej pierwszej w historii paradzie równości w Londynie. Obecnie posiadamy grupy równości w Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, na Filipinach i w Indiach
 • Firma LexisNexis UK uczestniczyła w programie Change100, przyjmując czterech niepełnosprawnych stażystów, i została sygnatariuszem brytyjskiego programu Disability Confident
 • W październiku 2018 roku firma RELX świętowała swój pierwszy globalny Miesiąc Świadomości Różnorodności
 • Firma Reed Exhibitions zorganizowała Proud Experiences, swoją pierwszą międzynarodową wystawę poświęconą podróżom i turystyce LGBT
 • Firma RELX jest sygnatariuszem Zasad Uwłasnowolnienia Kobiet (Women's Empowerment Principles), inicjatywy UNGC i UN Women, mającej na celu poprawę pozycji kobiet w firmach i promowanie równość płci
 • W 2018 r. firma RELX znalazła się w pierwszej 100 rankingu Equileap, w którym ocenia się ponad 3000 firm pod kątem 19 zobowiązań, w tym zobowiązania do zrównoważenia liczby osób różnych płci w miejscu pracy, równych wynagrodzeń, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, polityki promującej równouprawnienie płci i zaangażowania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet
 • Inwestujemy w badania, aby ustalić przyczyny różnic w wynagrodzeniach i regularnie oceniać nasze zasady i procesy, by upewnić się, że są one zgodne z naszą wizją równości i akceptacji. Zobowiązujemy się do stworzenia solidnych podstaw monitorowania równości płac w RELX. W 2018 roku złożyliśmy te zobowiązania na ręce Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równych Płac podczas tygodnia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Filozofia wynagrodzeń i parytety

Nasza filozofia premiowania ma na celu przyciąganie do firmy, a następnie motywowanie i zatrzymywanie pracowników osiągających wysokie wyniki. Nasze zasady premiowania opierają się wewnętrznych i zewnętrznych widełkach płacowych oraz wynagradzaniu za wyniki.

Przestrzegamy rygorystycznych wewnętrznych procesów zatwierdzania przez bezpośredniego przełożonego i przeprowadzamy audyty wewnętrzne, aby zapewnić równoważność wynagrodzeń pracowników wykonujących tę samą lub podobną pracę w danej lokalizacji. Dodatkowo posiadamy proces informowania o nieprawidłowościach za pośrednictwem wewnętrznej gorącej linii, aby zagwarantować możliwość zgłaszania wszelkich problemów bez uprzedzeń.

Nasze zobowiązanie

Firma RELX obsługuje klientów w ponad 180 krajach i ma biura w około 40 krajach. Zobowiązaliśmy się przestrzegać wszystkich lokalnych regulacji i przepisów dotyczących pracowników.

Regularnie przeprowadzamy ankiety w celu uzyskania opinii pracowników. W 2018 roku przeprowadziliśmy globalne badanie opinii pracowników, w którym wzięło udział 90% osób. Pomogło nam się dowiedzieć, czy nasze działania na rzecz udoskonalenia firmy RELX jako miejsca pracy są skuteczne.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Zgodnie z naszymi globalnymi zasadami BHP nasi pracownicy mają prawo do zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Niezależnie od przestrzegania wszystkich wymogów sprawozdawczości dotyczącej pracowników jesteśmy również zaangażowani w promowanie ich dobrego samopoczucia w miejscu pracy. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy najwięcej pracowników, programy CareConnect i REACH promują dobre samopoczucie w miejscu pracy poprzez program kontroli stanu zdrowia oraz różne działania motywacyjne i programy pro-zdrowotne.

Poprzez globalny konkurs Fit2Win zachęcamy pracowników do tworzenia zespołów fitness i rywalizacji o nagrody pieniężne, które zostaną przekazane wybranym przez nich organizacjom charytatywnym.

Dla ponad 70% naszych pracowników są teraz dostępne specjalne programy promocji zdrowia i dobrego samopoczucia. Mamy również sieć ponad 90 Mistrzów Wellness.


Ponowna certyfikacja EDGE

Od 2015 roku firma Elsevier pracuje w oparciu o Strategię EDGE, a w 2016 roku uzyskała certyfikat EDGE Assess certification stanowiący najbardziej uznany sposób oceny spełnienia wymogów globalnego standardu równości płci w miejscu pracy. Elsevier jest jedną z pierwszych na świecie firm zajmujących się usługami i technologiami informacyjnymi, która uzyskała ten certyfikat, co potwierdza nasze dążenia do zapewnienia równości płci w miejscu pracy w ośmiu krajach. Po raz kolejny uzyskaliśmy certyfikat w 2018 roku, co pokazuje, że niezmiennie przywiązujemy dużą wagę od zapewnienia równości płci.

Chcemy, aby firma Elsevier była wspaniałym miejscem pracy, w którym pracownicy czują się doceniani bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek lub niepełnosprawność. Różnorodność i akceptacja są ważne dla naszej przyszłości. Aby móc zaoferować naszym klientom na całym świecie prawdziwą innowacyjność, potrzebujemy zaangażowania ludzi z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i pomysłach.

Przeczytaj więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz różnorodności płci w naszym Centrum zasobów na temat płci i nauki

Mapa EDGE


krajów przeszło audyt i uzyskało certyfikat

2015
USA, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja, Indie, Chiny, Japonia

2017 
Wniosek o certyfikację EDGE Move drugiego poziomu

test

test

test


Grupy Pracownicze (z ang. ERG, Employee Resource Groups)

Nasze wspierające różnorodność i tolerancyjność Grupy Pracownicze (z ang. ERG, Employee Resource Groups) promują przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy mają poczucie, że stawia się przed nimi wyzwania, że są upoważnieni do rozwoju i zwiększania swojego osobistego potencjału i swojej wartości dla firmy oraz otrzymują w tym wsparcie.

Sieć osób pochodzenia afrykańskiego

Sieć osób pochodzenia afrykańskiego

Partnerstwo ERG LexisNexis i Reed Elsevier w formie sieci osób pochodzenia afrykańskiego przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników o afrykańskim pochodzeniu.

Równość w Elsevier

Dzień Równości w Elsevier

Dzień Równości w Elsevier zwiększa świadomość społeczną na temat społeczności LGBTQ i jej sojuszników, ma na celu wsparcie i reprezentację pracowników LGBTQ oraz promuje atmosferę przyjazną dla nich, a także podnosi świadomość różnorodności na wszystkich poziomach organizacji.

Sieć kobiet w Elsevier

Sieć kobiet w Elsevier

Sieć kobiet w Elsevier podkreśla atuty, które kobiety wnoszą do firmy oraz promuje rozwój zawodowy wszystkich kobiet w Elsevier poprzez reprezentowanie ich w debacie, edukację i informacje.

Młodzi w Elsevier

Młodzi w Elsevier

Młodym (zarówno duchem, jak i umysłem) inicjatywa Młodzi w Elsevier zapewnia przestrzeń do nawiązywania kontaktów, rozwoju zawodowego i współpracy.


Pracodawca gwarantujący równość szans

Kandydaci o odpowiednich kwalifikacjach, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacji, są w pracy traktowani bez uprzedzeń co do rasy, koloru skóry, wyznania, religii, płci, pochodzenia, obywatelstwa, niepełnosprawności, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, informacji genetycznych, statusu chronionego weterana lub innych chronionych prawem cech.

Jeżeli kandydat z niepełnosprawnością lub niepełnosprawny weteran, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji, potrzebuje określonych udogodnień umożliwiających korzystanie lub dostęp do naszego systemu online, powinien skontaktować się z nami pod numerem (+)1-877-734-1938 lub napisać na adres e-mail accommodations@relx.com.