Editor-in-Chief

 • Mei Xu

  Northeast Agricultural University, China

Vice Chairmen

 • Bao-zhong Hu

  Northeast Agricultural University, China

 • Zhi-wei Qin

  Northeast Agricultural University, China

 • Qiu-mei Zheng

  Northeast Agricultural University, China

 • Xue Li (Executive)

  CAAS, China

Members

 • Xi-wen Chen

  University of Pennsylvania, USA

 • Ming-ruo Guo

  University of Vermont, USA

 • Yu-zhi Li

  University of Minnesota, USA

 • Thian Yew Gan

  University of Alberta, Canada

 • Shu-jun Xu

  USDA,Northern Crop Science Laboratory, USA

 • Yi Wang

  Rutgers University, USA

 • Jun Bao

  Northeast Agricultural University, China

 • Dai-di Che

  Northeast Agricultural University, China

 • An-shan Shan

  Northeast Agricultural University, China

 • Xiao Feng

  Northeast Agricultural University, China

 • Qiang Fu

  Northeast Agricultural University, China

 • Yan-fang Gai

  Northeast Agricultural University, China

 • Xue-jun Gao

  Northeast Agricultural University, China

 • Xiang-yu Guo

  Northeast Agricultural University, China

 • Bao-zhong Hu

  Northeast Agricultural University, China

 • Gui-cheng Huo

  Northeast Agricultural University, China

 • Yu-jun Jiang

  Northeast Agricultural University, China

 • En-chen Jiang

  Northeast Agricultural University, China

 • Yi-yuan Jiang

  Northeast Agricultural University, China

 • Yi Jin

  Northeast Agricultural University, China

 • Bao-hua Kong

  Northeast Agricultural University, China

 • Hui Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Jing-fu Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Qing-zhang Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Wen-bin Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Wen-zhe Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Xue Li

  CAAS, China

 • Yi-jing Li

  Northeast Agricultural University, China

 • Di Liu

  Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, China

 • Xiao-bing Liu

  Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, China

 • Yuan-ying Liu

  Northeast Agricultural University, China

 • Zhong-hua Liu

  Northeast Agricultural University, China

 • Feng-ming Ma

  Northeast Agricultural University, China

 • Zhi-wei Qin

  Northeast Agricultural University, China

 • Lian-fa Sun

  Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, China

 • Ao-xue Wang

  Northeast Agricultural University, China

 • Hong-bin Wang

  Northeast Agricultural University, China

 • Jia-qi Wang

  Institute of Animal Sciences, CAAS, China

 • Jun-wei Wang

  Northeast Agricultural University, China

 • Shi Wei

  Northeast Agricultural University, China

 • Feng-zhi Wu

  Northeast Agricultural University, China

 • Jing-gang Xu

  Northeast Agricultural University, China

 • Xiu-hong Xu

  Northeast Agricultural University, China

 • Chang-li Zhang

  Northeast Agricultural University, China

 • Gui-xue Zhang

  Northeast Agricultural University, China

 • Yong-gen Zhang

  Northeast Agricultural University, China

 • Xin-huai Zhao

  Northeast Agricultural University, China

 • Qiu-mei Zheng

  Northeast Agricultural University, China

 • Shi-min Zheng

  Northeast Agricultural University, China

 • Xian-zhe Zheng

  Northeast Agricultural University, China

 • Yan-ming Zhu

  Northeast Agricultural University, China

 • Wei Zu

  China Animal Husbandry and Veterinary Bureau of Heilongjiang Province, China