Editor-in-Chief

 • Liang-Shun Wang

  Department of Chest Surgery,Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital, Taiwan

  Email Liang-Shun Wang

Publisher

 • Dah-Shyong Yu

  Department of Urology, Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwan

Deputy Editor-in-Chief

 • Shing-Hwa Lu

  Department of Urology, National Yang-Ming University , Department of Urology, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan

Editorial Board-Taiwan

 • Tai-Lung Cha

  Department of Urology, Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwan

 • Cheng-Kuei Chang

  Department of Neurosurgery,Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital, Taipei, Taiwan

 • Chiung-Nien Chen

  Department of General Surgery,National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

 • Chih-Hwa Chen

  Department of Orthopaedic Surgery, Taipei Medical University Hospital, Taipei, Taiwan

 • Wei-Ming Chen

  Department of Orthopaedic Surgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Ming-Teh Chen

  Department of Neurosurgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Jin-Shing Chen

  Department of Chest Surgery, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

 • Yung-Hsiao Chiang

  Department of Neurosurgery,Taipei Medical University Hospital, Taiwan

 • Tai-Wai Chin

  Department of Pediatric Surgery,Changhua Christian Hospital, Taiwan

 • Cheng-Yuan Hsia

  Department of General Surgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Ma Hsu

  Department of Plastic Surgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Tsann-Long Huang

  Department of General Surgery,Chang Gung Memorial Hospital at Linkou, Taiwan

 • Cheng-Hsiung Huang

  Department of Cardiovascular Surgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Jeng-Kai Jiang

  Department of Colon and Rectal Surgery,Taipei Veterans General Hospital,Taipei, Taiwan

 • Henry Hsin-Chung Lee

  Department of Colon and Rectal Surgery,Cathay General Hospital, Taipei

 • Jeng-Chang Lee

  Department of Colon and Rectal Surgery, National Cheng Kung University Hospital, Tainan

 • Ching Tzao

  Department of Chest Surgery,Taipei Medical University Hospital, Taiwan

 • Hsian-Jenn Wang

  Department of Plastic Surgery, Taipei Medical University - Wan Fang Hospital, Taipei,Taiwan

 • Po-Li Wei

  Department of General Surgery,Taipei Medical University Hospital, Yaipei, Taiwan

 • Zen-Chung Weng

  Department of Cardiovascular Surgery,Taipei Medical University Hospital, Taiwan

Editorial Board-International

 • Tom F Lue

  Department of Urology,University of California, San Francisco, USA

 • Masakazu Yamamoto

  Department of Surgery, Tokyo Women;s Medical University, Tokyo Japan

 • Hieoki Yamaue

  Second Department of Surgery, Wakayama Medical University School of Medicine, Kimiidera, Wakayama, Japan

Assistant Editor

 • Pei-Hsuan Tseng