Editor-in-Chief

 • Weiyang FEI

  Tsinghua University

Executive Editor-in-Chief

Associate Editors-in-Chief

Honorary Editors-in-Chief

 • Jiayong CHEN

  Chinese Academy of Sciences (CAS)

 • Guocong YU

  Tianjin University

International Advisory Board

 • Bingzhen CHEN

  Tsinghua University, China

 • Alan HATTON

  Massachusetts Institute of Technology

 • Xue DUAN

  Beijing University of Chemical Technology

 • Mingyuan HE

  East China Normal University

 • Ying HU

  East China University of Science and Technology

 • Yong JIN

  Tsinghua University

 • Jinghai LI

  Chinese Academy of Sciences (CAS)

 • Zaisha MAO

  Chinese Academy of Sciences (CAS)

 • Z. OLUJIC

  Delft University of Technology

 • He TIAN

  East China University of Science and Technology

 • Wenchuan WANG

  Beijing University of Chemical Technology

 • Jingkang WANG

  Tianjin University, China

 • Kechang XIE

  Taiyuan University of Technology

 • Quan Yuan

  Chinese Academy of Sciences (CAS)

 • Weikang Yuan

  East China University of Science and Technology

 • Tao ZHANG

  Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

 • Ziqiang ZHU

  Zhejiang University

Editorial Committee

 • Xiaojun BAO

  Fuzhou University

 • Guangjin CHEN

  China University of Petroleum

 • Tai-Shung CHUNG

  National University of Singapore

 • Zhanfeng CUI

  University of Oxford

 • Yiqun FAN

  Nanjing Tech University

 • Lianfang FENG

  Zhejiang University

 • G. FEVOTTE

  LAGEP-Universite Lyon1

 • Qingjie GUO

  Qiaodao University of Science and Technology

 • Zheng GUO

  Aarhus University

 • Gaohong HE

  Dalian University of Technology

 • Jing HE

  Beijing University of Chemical Technology

 • Lizhong HE

  Monash University

 • Dexian HUANG

  Tsinghua University

 • Yinlun HUANG

  Wayne State University

 • Hongbing JI

  Sun Yat-Sen University

 • Denggao JIANG

  Zhengzhou University

 • Wanqin JIN

  Nanjing Tech University

 • V. C. KELESSIDIS

  Mineral Resources Engineering Dept., Technical University of Crete

 • Sandra Kentish

  The University of Melbourne

 • Duu-Jong LEE

  National Taiwan University

 • Chunzhong LI

  East China University of Science and Technology

 • Jinping LI

  Taiyuan University of Technology

 • Qingbiao LI

  Xiamen University

 • Xiujin LI

  Beijing University of Chemical Technology

 • Bin LIANG

  Sichuan University

 • Huazhang LIU

  Zhejiang University of Technology (ZJUT)

 • Xiaoguang LIU

  The University of Alabama

 • Youyan LIU

  Guangxi University

 • Y. A. LIU

  Virginia Polytechnic Institute & State University

 • Zheng LIU

  Tsinghua University

 • He’an LUO

  Xiangtan University

 • Xiaoxun MA

  Northwest University

 • Youguang MA

  Tianjin University

 • Youqing SHEN

  Zhejiang University

 • Liang WANG

  Tianjin Polytechnic University

 • Ping WANG

  University of Minnesota

 • Shudong WANG

  Chinese Academy of Sciences (CAS)

 • Zhengbao WANG

  Zhejiang University

 • Fei WEI

  Tsinghua University

 • Jinjia WEI

  Xi'an Jiaotong University

 • Yuanxin WU

  Wuhan University of Technology

 • Hanjie YING

  Nanjing Tech University

 • Xigang Yuan

  Tianjin University

 • Lei ZHANG

  Tianjin University

 • Zisheng ZHANG

  University of Ottawa

 • Jie ZHENG

  The Unversity of Akron

 • Xinggui ZHOU

  East China University of Science and Technology

 • Shiping ZHU

  McMaster University