Most recent volume


Volume . Conference Terminology

Published: 1st January 1980 Author: J. Herbert

A. Types of Meetings

B. Preparation of the Meeting

1. Invitations and Convocations

2. Conditions Under which the Meeting is Held

3. Recruitment of Staff, Contracts

C. Documents

1. Basic Documents

2. Agenda, Resolutions, Programmes, etc

3. Reports, Memoranda, etc

4. Minutes, Bulletins Press Releases, Records

5. List of Delegates, etc

6. Subdivision of a Document

7. Amendments, Addenda, Corrigenda

8. Preparation, Duplication, and Distribution

9. The International Instrument

D. Composition of a Conference

1. Participants

2. Officers

3. Secretariat

4. Equipment of the Hall

E. Votes and Elections

1. Purpose and Conditions of a Vote or an Election

2. Forms and Methods of Voting, and Electoral Procedure

3. Conclusion of the Vote or Election

4. Announcement of the Result

5. Consequences of the Voting (the Election)

F. Debates

1. Opening of the Debate

2. Chairmanship

3. Order of Items

4. Granting and Withdrawal of the Right to Speak

5. Enforcement of the Rules of Procedure, Precedents

6. The Debate

7. Motions and Decisions

8. Maintenance of Order

9. Closure of the Debate

Alphabetical Indexes

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

A. Catégories de Réunions

B. Préparation de la Réunion

1. Invitations et Convocations

2. Conditions de la Réunion

3. Recrutement du personnel, Contrats

C. Documents

1. Documents de Base

2. Ordre du jour, Résolutions, Programmes, etc

3. Rapports, Mémoires, etc

4. Procés-Verbaux, Bulletins, Communiqués, Comptes Rendus des Débats

5. Liste des Délégués, etc

6. Subdivision d'un Document

7. Amendements, Additifs, Rectificatifs

8. Préparation, Reproduction et Distribution

9. L'instrument International

D. Composition D'une Conférence

1. Participants

2. Bureau

3. Secrétariat

4. Aménagement de la Salle

E. Votes et Élections

1. Objet et Ouverture du Scrutin ou de L'élection

2. Formes de Vote, Modes de Votation, Procédure Électorale

3. Fin du Vote, de l'élection

4. Proclamation du Résultat

5. Conséquences du vote (de l'élection)

F. Débats

1. Ouverture du Débat

2. Présidence

3. Determination de l'ordre de Discussion

4. Octroi et Retrait de la Parole

5. Application du Règlement et Précédents

6. Déroulement des Débats

7. Motions et Décisions

8. Police de la Salle

9. Arrêt du Débat

Index Alphabétiques

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

Α. Clases de Reuniones

Β. Preparacion de Una Reunión

1. Invitaciones y Convocatorias

2. Condiciones de la Reunión

3. Reclutamiento de Personal, Contratos

C. Documentos

1. Documentos Esenciales

2. Orden del dia, Resoluciones, Programas, etc.

3. Informes, Memorias, etc.

4. Actas, Boletines, Comunicados, Resúmenes de los Debates

5. Lista de Delegados, etc.

6. Subdivisión de un Documento

7. Enmiendas, Adiciones, Correcciones

8. Preparación, Reproducción y Distribución

9. El Instrumento Internacional

D. Composición de Una Conferencia

1. Participantes

2. La Mesa

3. Secretaria

4. Disposición de la Sala

E. Votaciones Y Elecciones

1. Objeto y Apertura de la Votación ο Elección

2. Formas y Procedimientos de Votación, Procedimiento Electoral

3. Cierre de la Votación, de la Elección

4. Proclamación del Resultado

5. Consecuencias de la Votación (de la Elección)

F. Debates

1. Apertura del Debate

2. Presidencia

3. Orden del Debate

4. Concesión y Retirada de la Palabra

5. Aplicación del Reglamento, Precedentes

6. Desarrollo de los Debates

7. Mociones y Decisiones

8. El Orden en la Sala

9. Clausura del Debate

Índices Alfabéticos

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

A. PAЗЛИЧНЫЕ КАTEГOPИИ ЗАCEДАHИЙ

Б. ПOДГOTOBKA ЗАCEДAHИЯ

1. Пpиглaшeния и созыв

2. Условия созывa зacедaния

3. Набор Персонaлa, контрaкты

B. ДOКУMEHTЫ

1. Oсновные документы

2. Повесткa дня, резолюции, Прогрaммa и T.A.

3. Доклaды, зaӏӏиски и T.A.

4. Протоколы, бюллeтeни, сообшeния, отчeты

5. Cписок дeлeгaтов и T.A.

6. Подрaздeлeния докумeнтa

7. Попрaвки, дополнeния, испрaвлeния

8. Cостaвлeниe, рaзмножeниe и рaспрeдeлeниe

9. Meждунaродный инструмeнт, aкт

Г. COCTAB KOHФEPEHЦИИ

1. Учacтвуюшиe

2. Прeзидиум

3. Ceкрeтaриaт

4. Уcтройство зaлa

Д. ГOЛOCOBAHИE И BЫБOPЫ

1. Oткрытиe и цeль голосовaния нли выборов

2. Формы и мeтоды голосовaния, избирaтeльнaя процeдурa

3. 3aкрытиe голосовaния, выборов

4. Провозглaшeниe рeзультaтa

5. Послeдствия голосовaния (выборов)

E. ПPEHИЯ

1. Oткрытиe прeний

2. Прeдсeдaтeльство

3. Oпрeдeлeниe порядкa обсуждeния

4. Прeдостaвлeниe словa и лишeниe словa

5. Примeнeниe прaвил процeдуры и прeцeдeнты

6. Прeния

7. Прeдложeния и рeшeния

8. Порядок в 3aлe

9. 3aкрытиe прeний

AЛФABИTHЫE УКA3ATEЛИ

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

A. Genere Delle Riunioni

B. Preparazione Della Riunione

1. Inviti e Convocazioni

2. Condizioni Della Riunione

3. Reclutamento del Personale, Contratti

C. Documenti

1. Documenti di Base

2. Ordine del Giorno, Risoluzioni, Programmi, ecc.

3. Relazioni, atti, ecc.

4. Processi Verbali, Bollettini, Comunicati, Resoconti dei Dibattiti

5. Elenco dei Delegati, ecc.

6. Suddivisione di un Documento

7. Emendamenti, Aggiunte, Correzioni

8. Preparazione, Riproduzione e Distribuzione

9. Strumento Internazionale

D. Composizione di Una Conferenza

1. Partecipanti

2. Ufficio di Presidenza

3. II Segretariato

4. Sistemazionc Della Sala

E. Votazioni ed Elezioni

1. Apertura e Oggetto Dello Scrutinio ο dell'elezione

2. Forme di Votazione, Modi di Votazione, Procedura Elettorale

3. Conclusione Della Votazione, dell'elezione

4. Proclamazione del Risultato

5. Conseguenze Della Votazione (dell'elezione)

F. Discussione

1. Apertura della Discussione

2. Presidenza

3. Fissazione dell'ordine di Discussione

4. Accordare e Ritirare la Parola

5. Applicazione del Regolamento e Precedenti

6. Svolgimento della Discussione

7. Mozioni e Decisioni

8. Ordine Nella Sala

9. Chiusura Della Discussione

Indici Alphabetiche

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

A. Arten Von Zusammenkünften

B. Vorbereitung Der Zusammenkunft

1. Einladungen und Einberufungen

2. Konferenzbedingungen

3. Personaleinstellung, Vertrage

C. Dokumente Und Urkunden

1. Grundlegende Urkunden

2. Tagesordnung, Entschliessungen, Resolutionen (CH), Programme, usw

3. Berichte, Denkschriften usw

4. Protokolle, Bulletins, Kommuniques, wortliche Berichte der Debatten

5. Delegiertenliste, usw

6. Unterteilung eines Schriftstückes

7. Abänderungen, Zusätze, Berichtigungen

8. Vorbereitung, Vervielfältigung und Verteilung

9. Die Internationale Urkunde

D. Zusammensetzung Einer Konferenz

1. Teilnehmer

2. Das Präsidium, das Bureau

3. Das Sekretariat

4. Einrichtung des Konferenzsaales

E. Abstimmungen Und Wahlen

1. Eröffnung und Gegenstand der Abstimmung Oder der Wahl

2. Abstimmungsarten, Wahlverfahren

3. Schluss der Abstimmung, der Wahl

4. Verkündung des Ergebnisses

5. Folgen der Abstimmung (der Wahl)

F. Aussprachen

1. Eröffnung der Aussprache

2. Vorsitz

3. Bestimmung der Reihenfolge in der Aussprache

4. Erteilung und Entziehung des Wortes

5. Anwendung der Geschäftsordnung, Präzedenzfälle

6. Ablauf der Aussprachen

7. Anträge und Beschlüsse

8. Hausordnung

9. Schluss (Abbruch) der Debatte

Alphabetische Wörterverzeichnisse

1. English

2. Français

3. Español

4. Pyccкий

5. Italiano

6. Deutsch

A. A Gyûlések, Fajaik, Szervezetük

B. A Gyûles Elókészítése

1. Meghívás és Összehivás

2. Az Ülésezés feltételei

3. A Személyzet Kiválasztása/Alkalmazása. Szerzódések

C. Okmányok, Ügyiratok

1. Alapvetó Jelentóségú Okmányok

2. Napirend, Határozatok, Programok stb.

3. Jelentések, Beszámolók, Emlékiratok stb.

4. Jegyzókönyvek, Bulletinek, Sajtóközlémenyek, Teljes Szövegú Jegyzókönyvek

5. A Delegátusok, Küldöttek Névsora stb.

6. Az Ügyirat Belsó Tagozódása

7. Módosítás, Kiegészités, Helyesbítés

8. Elókéazités, Sokszorosítás, Szétosztás

9. Nemzetközi Okirat

D. A Konferencia Összetétele

1.Résztvevók

2. Az Elnókség, Vezetóség

3.Titkárság

4. Az Ülésterem Berendezése

E. Szavazás És Választás

1. A Szavazás Vagy választás Megnyitása, Tárgya

2. A Szavazás Módja, Választási Eljárás

3. A Szavazás/Választás Lefolytatasa

4. Eredményhirdetés

5. A Szavazás/Választás Következményei

F. Tanácskozás, Vita

1. A Tanácskozás Megnyitása

2. Elnöklés

3. A Tanácskozás Sorrendjének Megállapítása

4. A Szó megadása és Megvonása

5. Az Ügyrend Alkalmazása. Precedensek

6. A Tanácskozás Lefolyása

7. Javaslatok és Határozatok

8. Az Ülésterem Rendje

9. A Tanácskozás Bezárása (Megszakítása)

Betûrendes Szójegyzekek

l.Angol

2. Francia

3. Spanyol

4. Orosz

5. Olasz

6. Nemet

7. Magyar