Recent Articles


Sat Mar 29

1 Lin Wang | Wenyuan Liu
Navigability and Reachability Index for Emergency Navigation Systems Using Wireless Sensor Networks
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 657-668
2 Hong Zeng | Jian Qiu | Xingfa Shen | Guojun Dai | Peng Liu | Shuping Le
Fuzzy Control of LED Tunnel Lighting and Energy Conservation
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 576-582
3 Xiaoping Wu | Shili Tan | Tao Chen | Xiaomei Yi | Dan Dai
Distributed Dynamic Navigation for Sensor Networks
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 648-656
4 Xingfa Shen | Xin Qian | Bei Zhao | Qiming Fang | Guojun Dai
Clapping and Broadcasting Synchronization in Wireless Sensor Networks
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 632-639
5 Hui Zhou
Measuring Available Bandwidth for Smart Cyber-Physical Applications
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 601-610
6 Dingcheng Yang | Zhenghai Wang | Hao He | Jisheng Xu
Optimal Power Control for OFDM Signals over Two-Way Relay with Physical Network Coding
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 569-575
7 Xufei Mao | Chi Zhou | Yuan He | Zheng Yang | Shaojie Tang | Weichao Wang
Guest Editorial: Special Issue on Wireless Sensor Networks, Cyber-Physical Systems, and Internet of Things
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 559-560
8 Yin Wang | Zhiyu Huang
Coverability of Wireless Sensor Networks
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 622-631
9 Ruisheng Shi | Fuqiang Liu | Yang Zhang | Bo Cheng | Junliang Chen
An MID-Based Load Balancing Approach for Topic-Based Pub-Sub Overlay Construction
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 589-600
10 Wei Ren | Jun Song | Yu Yang | Yi Ren
Lightweight Privacy-Aware Yet Accountable Secure Scheme for SM-SGCC Communications in Smart Grid
Tsinghua Science & Technology, Volume 16, Issue 6, December 2011, Pages 640-647