Editor-in-Chief

 • Toshihiro Nukiwa

  Sendai, Japan

Deputy Editor

 • Jun Tamaoki

  Tokyo, Japan

Associate Editors

 • Fumihiro Asano

  Gifu, Japan

 • Arata Azuma

  Tokyo, Japan

 • Masayuki Chida

  Shimotsuga-gun, Japan

 • Shu Hashimoto

  Tokyo, Japan

 • Masakazu Ichinose

  Sendai, Japan

 • Yoshiki Ishii

  Shimotsuga-gun, Japan

 • Junichi Kadota

  Yufu, Japan

 • Satoshi Morita

  Kyoto, Japan

 • Mitsuru Munakata

  Fukushima, Japan

 • Yoichi Nakanishi

  Fukuoka, Japan

 • Yasuhiko Nishioka

  Tokushima, Japan

General Editor-in-Chief

 • Masaharu Nishimura

  Sapporo, Japan

Editorial Board

 • Koichiro Asano

  Isehara, Japan

 • Tomoko Betsuyaku

  Tokyo, Japan

 • Kazuo Chin

  Kyoto, Japan

 • Nobuyuki Hizawa

  Tsukuba, Japan

 • Naohiko Inase

  Tokyo, Japan

 • Hiroshi Kimura

  Kashihara, Japan

 • Hirosuke Kobayashi

  Sagamihara, Japan

 • Yasuhiro Kondoh

  Seto, Japan

 • Kiyoshi Murata

  Otsu, Japan

 • Yukio Nagasaka

  Kyoto, Japan

 • Isamu Okamoto

  Fukuoka, Japan

 • Kuniaki Seyama

  Tokyo, Japan

 • Nobuhiro Tanabe

  Chiba, Japan

 • Kazuhiro Tateda

  Tokyo Japan

 • Kazunori Tomono

  Suita, Japan

 • Seiji Yano

  Kanazawa, Japan

 • Akihito Yokoyama

  Nankoku, Japan

Advertisement

advert image