Recent Articles


Fri Mar 28

1 Gang-ping Wu | Deng-hua Li | Yu Yang | Chun-xiang Lu | Shou-chun Zhang | Yao Xu | Xiu-tao Li | Zhi-hai Feng | Zhi-hong Li | Zhong-hua Wu
Microvoid evolution in carbon fibers during graphitization for the preparation of carbon/carbon composites
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 41-46
2 Li-li Li | Lu-jun Pan | Da-wei Li | Qin Zhao | He Ma
Field emission properties of carbon nanocoils synthesized on stainless steel
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 34-40
3 De-li Xiao | Hui Li | Hua He | Rui Lin | Peng-li Zuo
Adsorption performance of carboxylated multi-wall carbon nanotube-Fe3O4 magnetic hybrids for Cu(II) in water
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 15-25
4 Yong-zhen Yang | Xu-guang Liu | Bing-she Xu
Recent advances in molecular imprinting technology for the deep desulfurization of fuel oils
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 1-14
5 Chen Liao | Rui Liu | Xi-sen Hou | Xiao-guang Sun | Sheng Dai
Easy synthesis of poly(ionic liquid) for use as a porous carbon precursor
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 78-80
6 Ken-Lin Chang | Chih-Cheng Chen | Jun-Hong Lin | Jung-Feng Hsien | Yin Wang | Feng Zhao | Yi-Hsuan Shih | Zhen-Jiao Xing | Shui-Tein Chen
Rice straw-derived activated carbons for the removal of carbofuran from an aqueous solution
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 47-54
7 Chao Xu | Ru-sheng Yuan | Xin Wang
Selective reduction of graphene oxide
New Carbon Materials, Volume 29, Issue 1, February 2014, Pages 61-66
8 Ya-ping CHEN | Shu-yan LI | Rui-ying LUO | Xiao-meng LV | Xuan-jun WANG
Optimization of initial redox potential in the preparation of expandable graphite by chemical oxidation
New Carbon Materials, Volume 28, Issue 6, December 2013, Pages 435-441
9 V S Angulakshmi | K Rajasekar | C Sathiskumar | S Karthikeyan
Corrigendum to “Growth of vertically aligned carbon nanotubes on a silicon substrate by a spray pyrolysis method” [New Carbon Materials 2013; 28: 284-288.]
New Carbon Materials, Volume 28, Issue 6, December 2013, Pages i
10 Heng WU | Shang-wu FAN | Xiao-wen YUAN | Lai-fei CHEN | Juan-li DENG
Fabrication of carbon fibers from jute fibers by pre-oxidation and carbonization
New Carbon Materials, Volume 28, Issue 6, December 2013, Pages 448-453