Editor-in-Chief

Vice Editor-in-Chief

 • Kiyoshi Konishi

  Nippon Dental University (Tokyo)

Associate Editors

 • Makoto Funahashi

  Hokkaido University (Sapporo)

 • Kazuyuki Ishihara

  Tokyo Dental College (Chiba)

 • Akira Ishisaki

  Iwate Medical University (Morioka)

 • Keitaro Isokawa

  Nihon University (Tokyo)

 • Kaoru Kusama

  Meikai University (Sakado)

 • Koji Okabe

  Fukuoka Dental College (Fukuoka)

 • Hiroshi Sakagami

  Meikai University (Sakado)

 • Masaharu Takigawa

  Okayama University (Okayama)

 • Satoru Toyosawa

  Osaka University (Osaka)

Advertisement

advert image