Editors-in-Chief

 • Po-Ren Hsueh

 • Yin-Ching Chuang

 • Chi-Chang Shieh

 • Wei-June Chen

1 Microbiology

Editor-in-Chief

 • Wei-June Chen

Associate Editors

 • Hsiu-Moan Kuo

 • Shih-Chan Lai

 • Shin-Hong Shiao

 • Jyh-Wei Shin

 • Kwong-Chung Tung

 • Lian-Chen Wang

 • Chuan-Min Yen

Executive Editors

 • Chia-Kwung Fan

 • Petrus Tang

2 Infection

3 Immunology

4 Parasitology