Editors-in-Chief

 • Po-Ren Hsueh

 • Yin-Ching Chuang

 • Chi-Chang Shieh

 • Wei-June Chen

1 Microbiology

Editor-in-Chief

 • Wei-June Chen

Associate Editors

 • Shih-Chan Lai

 • Hsiu-Hsiung Lee

 • Chien-Ming Shih

 • Jyh-Wei Shin

 • Kua-Eyre Su

 • Kwong-Chung Tung

 • Chuan-Min Yen

Executive Editors

 • Chia-Kwung Fan

 • Petrus Tang

 • Kuender D. Yang

2 Infection

3 Immunology

4 Parasitology

Advertisement

advert image