Editors-in-Chief

Deputy Editors-in-Chief

 • Iwaki Akiyama

 • Fong-Ming Chang

 • Shu-Wen Chang

 • Chien-Hua Chen

 • Hong-Jen Chiou

 • Tsung-Hong Chiu

 • Eun-Kyung Kim

 • Chiau-Suong Liau

 • Tyng-Guey Wang

 • Sien-Sing Yang

 • Chi-Sen Chang

 • Tung-Yao Chang

 • Yao-Lung Chang

 • Chiung-Hsin Chang

 • Ke-Vin Chang

Editorial Board

 • Nen-Chung Chang

 • Ruey-Feng Chang

 • A-Ching Chao

 • Dar-Ren Chen

 • Jyh-Horng Chen

 • Ming Chen

 • Tain-Song Chen

 • Chung-Ming Chen

 • Shinn-Cherng Chen

 • Cheng-Yu Chen

 • Chih-Yao Chen

 • Chiung-Nien Chen

 • Chung-Huo Chen

 • Po-Jen Cheng

 • Chi-Hsin Chiang

 • Hui-Hua Chiang

 • Chih-Hui Chin

 • See-Ying Chiou

 • Min-Min Chou

 • Szu-Yuan Chou

 • Chen-Pin Chou

 • Hsiang-Tai Chou

 • Ching-Yu Chou

 • Morgan Fu

 • Kai-Sheng Hsieh

 • Wu-Huei Hsu

 • Tsui-Lieh Hsu

 • Hong-Yi Hsu

 • Jenn-Jeih Hsu

 • Te-Yao Hsu

 • Han-Hwa Hu

 • Yu-Len Huang

 • Guo-Shu Huang

 • Chiun-Sheng Huang

 • Yi-Wen Huang

 • Kuo-How Huang

 • Jeng-Hsiu Hung

 • Tai-Ho Hung

 • Ming-Jui Hung

 • Jen-I Hwang

 • Cherng-Jye Jeng

 • Chun-Jung Juan

 • Sheung-Fat Ko

 • Chung-Huang Kuo

 • Howard H.-C. Lan

 • Chien-Nan Lee

 • Chien-Te Lee

 • Chyi-Long Lee

 • Pai-Chi Li

 • Ching-Chung Liang

 • Zu-Yau Lin

 • Chung-Sheng Lin

 • Fen-Chiung Lin

 • Jen-Der Lin

 • Lung-Chun Lin

 • Yen-Hung Lin

 • Win-Li Lin

 • Ho-Ling Liu

 • Wah-On Lo

 • Huay-Ben Pan

 • Yio-Wha Shau

 • Sheng-Wen Shaw

 • Chii-Shinn Shiau

 • Jin-Chung Shih

 • Yung-Feng Shih

 • Guang-Huan Sun

 • Yung Nien Sun

 • Kam-Tsun Tang

 • Ming-Song Tsai

 • Teng-Fu Tsao

 • Jen-Ho Tsao

 • Jenn-Jhy Tseng

 • Po-Hsiang Tsui

 • Shyh-Hau Wang

 • Peng-Hui Wang

 • Tzu-Hao Wang

 • Liang-Yen Wang

 • Hsiu-Po Wang

 • Hao-Chien Wang

 • Chih-Yuan Wang

 • Chun-Li Wang

 • Wen-Jeng Wu

 • Ching-Jiunn Wu

 • Yi-Cheng Wu

 • Cho-Li Yen

 • Chen-Hsiang Yu

 • Chong-Jen Yu

 • Ang Yuan

International Editorial Board

 • Firoz Ahmed

  (Bangladesh)

 • Yong Ho Auh

  (Korea)

 • Kanu Bala

  (Bangladesh)

 • TP Baskaran

  (Malaysia)

 • Wilaiporn Bhothisuwan

  (Thailand)

 • Jae Young Byan

  (Korea)

 • N. Chaubal

  (India)

 • Dorita Evangelista

  (Philippines)

 • Musarrat Hasan

  (Pakistan)

 • Kouichi Itoh

  (Japan)

 • Richard Jaffe

  (USA)

 • Yu Xin Jiang

  (China)

 • Yung Hang Lam

  (Hong Kong)

 • Kwok Yin Leung

  (Hong Kong)

 • Daniel Makes

  (Indonesia)

 • Fuminori Moriyasu

  (Japan)

 • Michiya Natori

  (Japan)

 • Choiu Li Ong

  (Singapore)

 • Cheol Min Park

  (Korea)

 • Shoichi Senda

  (Japan)

 • Kirk K. Shung

  (USA)

 • Sodov Sonin

  (Mongolia)

 • Raman Subramaniam

  (Malaysia)

 • Katsu Takenaka

  (Japan)

 • Yoshikatsu Tanahashi

  (Japan)

 • Tharith Thou

  (Cambodia)

 • Chander V. Vanjani

  (India)

Advisory Editorial Board

 • Shin-Cheh Chen

 • Wen-Jin Cherng

 • Cheng-Wen Chiang

 • Fon-Jou Hsieh

 • Tsang-Tang Hsieh

 • Ching-Chang Hsieh

 • Min-Ho Huang

 • Yung-Liang Wan

 • Shih-Ming Wang

 • Sien-Sing Yang

 • Pei-Ming Yang

Advertisement

advert image