Journal of Integrative Agriculture

The official publication of the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

Journal of Integrative Agriculture publishes manuscripts in the categories of Commentary, Review, Research Article, Letter and Short Communication, focusing on the core subjects: Crop Genetics & Breeding, Germplasm Resources, Physiology, Biochemistry, Cultivation, Tillage, Plant Protection, Animal Science, Veterinary Science, Soil and Fertilization, Irrigation, Plant Nutrition, Agro-Environment & Ecology, Bio-material and Bio-energy, Food Science, Agricultural Economics and Management, Agricultural Information Science.

Editorial Consultants CHEN Xiao-ya , CHEN Zong-mao , CHENG Shun-he , DAI Jing-rui , FU Ting-dong , GAI Jun-yi , GUAN Chun-yun , GUO Yu-yuan , LI Zhen-sheng , LIU Xiu-fan , LV Fei-jie , RONG Ting-zhao , SHAN Lun , WU Chang-xin , WU Wei-hua , XIANG Zhong-huai , XIE Lian-hui , Bou Shorgan , YU Zhen-wen , YUAN Long-ping , ZHAI Hu-qu , ZHANG Qi-fa , ZHU Ying-guoJournal metrics

  • Imprint: ELSEVIER
  • ISSN: 2095-3119