Chief editor

 • Shu-Sen Zheng

  Hangzhou

Deputy chief editors

 • Sheung Tat Fan

  Hong Kong

 • Xi-Sheng Leng

  Beijing

 • Lu-Nan Yan

  Chengdu

Advisers

 • Zhi-Qiang Huang

  Beijing

 • Jie-Shou Li

  Nanjing

 • Meng-Chao Wu

  Shanghai

Managing editor

 • Shou-Chu Qian

  Beijing

Deputy managing editors

 • Cong Zhu

  Hangzhou

 • Yan-Ping Dong

  Hangzhou

Editor

 • Shui-Ying Lei

  Hangzhou

Multimedia editor

 • Pan-Zhi Wang

  Hangzhou

Desktop technician

 • Jin-Ming Yan

  Hangzhou

Honorary chief editor

 • Zhao-You Tang

  Shanghai

International editorial board

 • H. Erdal Akalin

  Istanbul

 • Moulay A. Alaoui-Jamali

  Montreal

 • Åke Andrén-Sandberg

  Stockholm

 • Ignacio Anegon

  Nantes

 • Peter Bannasch

  Heidelberg

 • Richard Bertrand

  Montreal

 • Henri Bismuth

  Villejuif

 • Hubert E. Blum

  Freiburg

 • James L. Boyer

  New Haven

 • Heinz J. Buhr

  Berlin

 • Ronald W. Busuttil

  Los Angeles

 • Hui Cao

  Shanghai

 • See-Ching Chan

  Hong Kong

 • Zhong-Hua Chen

  Wuhan

 • Chao-Long Chen

  Kaohsiung

 • Gui-Hua Chen

  Guangzhou

 • Shi Chen

  Wuhan

 • Zhi Chen

  Hangzhou

 • Ya-Gang Chen

  Hangzhou

 • Xiao-Ping Chen

  Wuhan

 • Yung-Chi Cheng

  New Haven

 • Yu-Fan Cheng

  Kaohsiung

 • Jun Cheng

  Beijing

 • Sheung-Chee Chung

  Hong Kong

 • Maria Cristina Cuturi

  Nantes

 • Christos Dervenis

  Athens

 • Yi-Tao Ding

  Nanjing

 • Jia-Hong Dong

  Beijing

 • Ke-Feng Dou

  Xi'an

 • Mohamed El-Wahsh

  Cario

 • Weimin Fan

  Charleston

 • Peter Ferenci

  Wien

 • John J. Fung

  Cleveland

 • Tiejun Gao

  Edmonton

 • Stephanos Geroulanos

  Athens

 • Biao Gong

  Shanghai

 • Fei-Li Gong

  Wuhan

 • Gail Ter Haar

  Sutton

 • Xiao-Shun Xiao-Shun He

  Guangzhou

 • Nigel D. Heaton

  London

 • Matthias W. Hoffmann

  Münster

 • F. Blaine Hollinger

  Houston

 • Hubert G. Hotz

  Berlin

 • Dong-Sheng Huang

  Hangzhou

 • Yukio Ichikawa

  Yokohama

 • Hao-Feng Ji

  Los Angeles

 • Ji-Dong Jia

  Beijing

 • Zhen-Dong Jin

  Shanghai

 • Hong-En Jing

  Qinghai

 • Colin Johnson

  Southampton

 • Robert M. Jones

  Melbourne

 • Holger Kalthoff

  Kiel

 • Mitsuhiro Kida

  Kanagawa

 • Tetsuya Kiuchi

  Kyoto

 • Sebastian Klammt

  Rostock

 • Andrew S. Klein

  Baltimore

 • Bernd Kremer

  Kiel

 • Jerzy W. Kupiec-Weglinski

  Los Angeles

 • Cheuck-Seen Lai

  Hong Kong

 • John R. Lake

  Minneapolis

 • Wan-Yee Lau

  Hong Kong

 • Sung-Gyu Lee

  Seoul

 • Gary Levy

  Toronto

 • Shi-Yong Li

  Beijing

 • You-Ming Li

  Hangzhou

 • Ning Li

  Nanjing

 • Ning Li

  Beijing

 • Li Li

  Kunming

 • Bo Li

  Chengdu

 • Lan-Juan Li

  Hangzhou

 • ou-Sheng Li

  Nanjing

 • Zhao-Shen Li

  Shanghai

 • Yu-Min Li

  Lanzhou

 • Ting-Bo Liang

  Hangzhou

 • Pin-Wen Lin

  Tainan

 • En-Qiang Linghu

  Beijing

 • Ke-Zhou Liu

  Hangzhou

 • Yong-Feng Liu

  Shenyang

 • Yu-Lan Liu

  Beijing

 • Alan S. Livingstone

  Miami

 • Chung-Mau Lo

  Hong Kong

 • Yi Lv

  Xi'an

 • Nicolaos J. Lygidakis

  Athens

 • Willis C. Maddrey

  Dallas

 • Larry McNicol

  Melbourne

 • Peter Neuhaus

  Berlin

 • Qin Ning

  Wuhan

 • Jun-Qi Niu

  Jilin

 • Isto Nordback

  Tampare

 • Gerd Otto

  Mainz

 • Massimo Pinzani

  Firenze

 • Lawrie W. Powell

  Brisbane

 • Satya Prakash

  Montreal

 • Thomas Röch

  Berlin

 • Sasan Roayaie

  New York

 • Shiv K. Sarin

  New Delhi

 • Detlef Schuppan

  Boston

 • Yong-Fu Shao

  Beijing

 • Ji-Fang Sheng

  Hangzhou

 • Bing-Yi Shi

  Beijing

 • Yu-Ling Sun

  Zhengzhou

 • Joseph J.Y. Sung

  Hong Kong

 • Kyuichi Tanikawa

  Kurume

 • Ran Tao

  Shanghai

 • Catherine Teh

  Manila

 • Li-Song Teng

  Hangzhou

 • Pierre Tiollais

  Paris

 • D. Lorne Tyrrell

  Edmonton

 • William J. Wall

  Ontario

 • Bao-En Wang

  Beijing

 • Bao-Zhong Wang

  Melbourne

 • Chun-You Wang

  Wuhan

 • Wei-Lin Wang

  Hangzhou

 • Xue-Hao Wang

  Nanjing

 • Yu-Ming Wang

  Chongqing

 • Lai Wei

  Beijing

 • Hao Wen

  Urumqi

 • Roger Williams

  London

 • Jian Wu

  Hangzhou

 • Nan-Ping Wu

  Hangzhou

 • Youmin Wu

  Arkansas

 • Zhi-Yong Wu

  Shanghai

 • Zhong-Jun Wu

  Chongqing

 • Xiao Xu

  Hangzhou

 • Sheng Yan

  Hangzhou

 • Dong-Liang Yang

  Wuhan

 • Jia-Mei Yang

  Shanghai

 • Lian-Yue Yang

  Changsha

 • Kenjiro Yasuda

  Kyoto

 • Qi-Fa Ye

  Changsha

 • Yuan Zhai

  Los Angeles

 • Yu-Pei Zhao

  Beijing

 • Jie Zhong

  Shanghai

 • Ning-Xin Zhou

  Beijing

 • Ji-Ye Zhu

  Beijing

 • Yue Zhu

  Pittsburgh

 • Sheng-Quan Zou

  Wuhan