Recent Articles


Sat Mar 29

1 Reza Ojani | Jahan-Bakhsh Raoof | Ali Asghar Maleki | Saeid Safshekan
Simultaneous and sensitive detection of dopamine and uric acid using a poly(L-methionine)/gold nanoparticle-modified glassy carbon electrode
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 423-429
2 Yicheng Zhang | Weili Dai | Guangjun Wu | Naijia Guan | Landong Li
Cyclohexane oxidation: Small organic molecules as catalysts
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 279-285
3 Ying Li | Shuanglan Hu | Jianhua Cheng | Wenyong Lou
Acidic ionic liquid-catalyzed esterification of oleic acid for biodiesel synthesis
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 396-406
4 Yasukazu Kobayashi | Yuxin Li | Yao Wang | Dezheng Wang
Species surface concentrations on a SAPO-34 catalyst exposed to a gas mixture
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 430-436
5 Xiaoqiang Fan | Huimin Zhang | Jianmei Li | Zhen Zhao | Chunming Xu | Jian Liu | Aijun Duan | Guiyuan Jiang | Yuechang Wei
Ni-Mo nitride catalysts: Synthesis and application in the ammoxidation of propane
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 286-293
6 Fei Wang | Na Ta | Yong Li | Wenjie Shen
La(OH)3 and La2O2CO3 nanorod catalysts for Claisen-Schmidt condensation
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 437-443
7 Xiaofeng Rao | Chun Liu | Yixia Zhang | Zhanming Gao | Zilin Jin
Pd/C-catalyzed ligand-free and aerobic Suzuki reaction in water
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 357-361
8 Nader Ghaffari Khaligh
Poly(4-vinylpyridinium) perchlorate as an efficient solid acid catalyst for the chemoselective preparation of 1,1-diacetates from aldehydes under solvent-free conditions
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 329-334
9 Ting Chen | Bin Guan | He Lin | Lin Zhu
In situ DRIFTS study of the mechanism of low temperature selective catalytic reduction over manganese-iron oxides
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 294-301
10 Xuefen Li | Fenghua Bai | Haiquan Su
Cobalt-based catalysts derived from cobalt carbonyl clusters for Fischer-Tropsch synthesis
Chinese Journal of Catalysis, Volume 35, Issue 3, March 2014, Pages 342-350