Editor-in-Chief

Honorary Editor-in-Chief

 • Tak-Yu Lee

  Taipei

Associate Editors

 • Kwok-Hon Chan

  Taipei

 • Chen-Hwan Cherng

  Taipei

 • Chih-Cheng Chien

  Taipei

 • Yuan-Ji Day

  Taoyuan

 • Yuguang Huang

  Beijing

 • Chi-Yuan Li

  Taipei

 • Wen-Jinn Liaw

  Taipei

 • Ping-Wing Lui

  Yilan

 • Wei-Zen Sun

  Taipei

 • Yu-Chuan Tsai

  Tainan

 • Mei-Yung Tsou

  Taipei

 • Chih-Shung Wong

  Taipei

 • Rick Sai-Chuen Wu

  Taichung

Executive Editors

 • Jui-An Lin

  Taipei

 • Chih-Cherng Lu

  Taipei

 • Michael J. Sheen

  Taipei

Consultant Statisticians

 • Shu-Chiung Chiang

  Taipei

 • Shih-Chang Lee

  Taipei

 • Pui-Ching Lee

  Taipei

 • Meei-Shyuan Lee

  Taipei

 • Lu Pai

  Taipei

 • Samuel H.H. Chan

  Kaohsiung

Editorial Board Members

 • Julie Y.H. Chan

  Kaohsiung

 • Siu-Wah Chau

  Kaohsiung

 • Yi-Pen Chou

  Taipei

 • Koung-Shing Chu

  Kaohsiung

 • Eng-Chye Chuah

  Taipei

 • Shou Zen Fan

  Taipei

 • Jen-Chuen Hsieh

  Taipei

 • Jee-Ching Hsu

  Taoyuan

 • Chun-Jen Huang

  Taipei

 • Yu-Ling Hui

  Taoyuan

 • Michael G. Irwin

  Hong Kong

 • Tat-Leang Lee

  Singapore

 • Wen-Jinn Liaw

  Taipei

 • Kang Liu

  Kaohsiung

 • Jin Liu

  Chengdu

 • Martin S. Mok

  Taipei

 • Ming-Hwang Shyr

  Hualien

 • Pao-Luh Tao

  Taipei

 • Jann-Inn Tzeng

  Tainan

 • Ming-Jiuh Wang

  Taipei

 • Teresa K.M. Wong

  Taoyuan

 • Xinmin Wu

  Beijing

 • Lize Xiong

  Xi an

 • Min-Wen Yang

  Taoyuan

 • Shanglong Yao

  Wuhan

 • Mao-Hsiung Yen

  Taipei

 • Huey-Wen Yien

  Taipei

 • Bu-Wei Yu

  Shanghai

Editorial Consultants

 • Chuan-Lin Chang

  Vancouver

 • Ta-Liang Chen

  Taipei

 • Weber Ho

  Taipei

 • Shian-Yeang Lin

  Taipei

 • Peter P.C. Tan

  Taipei

 • Gau-Jun Tang

  Yilan

 • Shen-Kou Tsai

  Taipei

 • Chin-Kai Tseng

  Kaohsiung

 • Hsuen-Shin Wang

  Taipei

 • Jhi-Joung Wang

  Tainan

Guest Editorial Board

 • Cecil O. Borel

  USA

 • Alain Borgeat

  Switzerland

 • Joseph S. Chiang

  USA

 • Sumio Hoka

  Japan

 • Hwa-Kou King

  USA

 • Ching-Muh Lee

  USA

 • Sang-Chul Lee

  Korea

 • Ji-Chia Liao

  USA

 • Chung-Yuan Lin

  USA

 • Jia-Wang Lin

  USA

 • Wen-Shin Liu

  USA

 • Wen-Hsien Wu

  USA

 • Zhongcong Xie

  USA

 • Fun-Sun Yao

  USA

Advertisement

advert image